Vertex Privacy Notice (Czech | Čeština)

Oznámení o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 8. července 2019

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje postupy, jakými společnost Vertex Pharmaceuticals Incorporated a její dceřiné a přidružené společnosti, mimo jiné včetně subjektů vyjmenovaných zde, (dále společně „Vertex“) chrání osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a jinak zpracováváme osobní údaje, a vysvětluje práva a možnosti, které osoby mají s ohledem na své údaje.

Společnost Vertex může jednotlivým osobám předložit dodatečná oznámení o ochraně osobních údajů, když shromažďuje jejich údaje. Účastníkům v klinických hodnoceních kupříkladu předkládáme zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů, jež popisuje naše postupy ochrany osobních údajů při provádění klinických hodnocení. Takovýmito konkrétními oznámeními se řídí naše zpracovávání těch údajů, jež poskytnete v dané době.

Upozorňujeme, že toto oznámení o ochraně osobních údajů neplatí pro to, jak společnost Vertex zpracovává údaje zaměstnanců a dodavatelů.

Kliknutím na níže uvedené odkazy přejdete k jednotlivým částem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů:

Které osobní údaje shromažďujeme

Čí osobní údaje shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje o následujících typech osob: účastníci klinických hodnocení, pacienti, rodinní příslušníci pacientů, pečovatelé či právní zástupci, lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci, zkoušející v klinických hodnoceních, výzkumní pracovníci, farmaceuti, dodavatelé, poradci, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci, návštěvníci našich kanceláří a jiné osoby, jež přímo komunikují se společností Vertex nebo jejími poskytovateli služeb či obchodními partnery, včetně uživatelů webových stránek a mobilních aplikací.

Jak osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje shromažďujeme:

 • přímo od fyzických osob
 • prostřednictvím svých webových stránek a mobilních aplikací
 • od zdravotnických pracovníků
 • od CRO a zkoušejících v klinických hodnoceních
 • od státních úřadů či z veřejných záznamů
 • od externích poskytovatelů služeb, zprostředkovatelů údajů či obchodních partnerů
 • od oborových a pacientských skupin a sdružení
 • ze sociálních sítí a veřejných diskuzí (včetně informací o nežádoucích příhodách a stížností na kvalitu přípravků)
 • od náborářů

Typy osobních údajů, jež shromažďujeme

Typy osobních údajů, které shromažďujeme a sdílíme, závisejí na povaze vztahu mezi vámi a společností Vertex a na požadavcích platných právních předpisů. Mezi typy osobních údajů, jež shromažďujeme, patří:

 • zdravotní a lékařské údaje (například podrobnosti o zdravotním pojištění, informace o tělesném a duševním zdravotním stavu a diagnózách, léčba zdravotních potíží, genetické údaje, rodinná anamnéza a léky, jež osoba užívá, včetně dávkování, časování a četnosti), které shromažďujeme v souvislosti s řízením klinických hodnocení, prováděním výzkumu, poskytováním programů na podporu pacientů, distribucí našich přípravků a jejich uváděním na trh, řízením programů používání ze soucitu a rozšířeného přístupu a sledováním hlášení nežádoucích příhod
 • osobní a obchodní kontaktní údaje a předvolby (například jméno, název pracovní pozice a jméno zaměstnavatele, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a nouzové kontaktní údaje)
 • životopisné a demografické údaje (například datum narození, věk, pohlaví, rodinný stav a údaje o rodičích nebo poručnících či opatrovnících)
 • odborná kvalifikace, vzdělání a pracovní zkušenosti, vazby na instituce a vládní orgány, ověření spolehlivosti, hodnocení výkonu, posouzení schopností a osobnosti, údaje, jež jsou uvedeny v životopisu v částech o vzdělání a pracovních zkušenostech (například praxe, vzdělání, plat a znalost jazyků)
 • jste-li třetí stranou, se kterou máme smluvní vztah nebo zvažujeme jeho uzavření, jako např. zdravotnický pracovník, shromažďujeme veřejně dostupné informace týkající se vaší praxe, jako jsou informace o licenci, disciplinárních přestupcích, předchozích soudních a regulačních řízeních a další informace v souvislosti s prověřením důvěryhodnosti
 • platební údaje, jež potřebujeme k úhradě odborných služeb, jako je poradenství, a které nám osoby mohou poskytnout (například daňové identifikační číslo a údaje o bankovním účtu)
 • pokud jste zdravotnický pracovník, shromažďujeme údaje o programech a činnostech, jichž jste se účastnili, našich interakcích s vámi, o vašem předepisování našich přípravků a o smlouvách, které jste s námi uzavřeli
 • uživatelské jméno a heslo, které jste si zvolili při zakládání účtu na našich webových stránkách nebo v naší mobilní aplikaci
 • vaše fotografie, jméno na sociálních sítích a digitální či elektronický podpis
 • veřejně dostupné údaje (například komentáře popisující podporu přípravků společnosti Vertex a zkušenost s nimi)
 • jste-li návštěvníkem prostor kanceláře společnosti Vertex, shromažďujeme informace prostřednictvím televizních kamer s uzavřeným okruhem (CCTV)
 • jiné údaje, které nám poskytnete (například v e-mailech, během telefonických hovorů, prostřednictvím našich webových stránek či mobilních aplikací nebo v jiné korespondenci, jako jsou průzkumy trhu, se společností Vertex nebo jejími poskytovateli služeb či obchodními partnery)

 

Naše používání osobních údajů

Pokud takové použití povolují místní právní předpisy, můžeme vaše osobní údaje použít pro následující účely:

 • komunikace s vámi o přípravcích a službách, jež nabízíme, a odpovídání na žádosti, dotazy, komentáře a návrhy
 • analyzování a zlepšování naší komunikace a našich strategií (včetně zjišťování, kdy jste obdrželi a přečetli e-maily, jež jsme vám odeslali, jakož i vaše interakce s námi na našich webových stránkách a mobilních aplikacích)
 • provozování, vyhodnocování, zabezpečování a zlepšování naší obchodní činnosti (včetně míst našich fyzických kanceláří), našich webových stránek a mobilních aplikací a přípravků a služeb, jež nabízíme (a také pro výzkum a vývoj nových přípravků a služeb)
 • přizpůsobení obsahu, který zobrazujeme a který vám zasíláme ve svých sděleních a na svých webových stránkách a v mobilních aplikacích
 • vývoj, přizpůsobování a provádění prodejních a marketingových programů a činností řízení péče o zákazníky, včetně doručování programů a materiálů
 • správa a analýza průzkumů a jiných výzkumů trhu
 • podpora, provádění a řízení klinických hodnocení a nábor pracovníků pro klinická hodnocení
 • sledování stížností na kvalitu přípravků a bezpečnost a odpovídání na ně (včetně stahování přípravků z trhu)
 • dodržování povinností regulační kontroly a hlášení (včetně těch, jež se týkají nežádoucích příhod, stížností na přípravky, transparentnosti výdajů a bezpečnosti pacientů)
 • analýza používání našich přípravků
 • podpora, usnadnění a zařizování dopravy a další logistiky pro iniciativy v oblasti veřejného zdraví, sympozií, konferencí a vědeckých, vzdělávacích, komunitních a dobrovolnických akcí včetně těch, jež se konají v kancelářích společnosti Vertex
 • podpora programů na dodržování pokynů k užívání léků
 • řízení přístupu k našim přípravkům včetně případů, v nichž právní předpisy povolují přístup pouze licencovaným lékařům
 • usnadnění akademického a jiného výzkumu a studií
 • jste-li třetí stranou, se kterou máme smluvní vztah, plnění a vymáhání smluvních podmínek, kterými se řídí náš vztah s vámi, a případně i placení za definované nebo dohodnuté služby
 • stanovení a řízení vhodných činností pro zapojení pacientů a programů na podporu pacientů (včetně případného poskytování spolufinancování a jiné finanční pomoci)
 • určení, součinnost a zapojení se zdravotnickými pracovníky, včetně vlivných osob a externích odborníků
 • udělování stipendií a grantů
 • přisuzování autorství akademických a propagačních materiálů
 • dodržování právních nebo regulačních požadavků, pravidel soudního řízení a našich firemních zásad (včetně prověřování důvěryhodnosti a činností v souvislosti s uzavřením smlouvy)
 • zjišťování a vyšetřování podvodů, protiprávní činnosti (například případů hackingu nebo zneužití našich webových stránek a mobilních aplikací), pohledávek a jiných závazků, a to včetně vymáhání podmínek, jimiž se řídí služby, které poskytujeme, ochrana před nimi a reagování na ně
 • podpora a zlepšování naší náborové činnosti (například zpracování žádostí o zaměstnání, vyhodnocení uchazeče o zaměstnání, analýza trendů a sledování náborových statistik)

Veškeré údaje, které shromáždíme, můžeme agregovat nebo zbavit vazby na osobu tak, aby dané údaje nadále neidentifikovaly žádnou konkrétní osobu. Takové údaje můžeme bez omezení používat, zpřístupňovat a jinak zpracovávat pro své oprávněné obchodní účely – včetně historické a statistické analýzy a obchodního plánování.

V určitých situacích s vámi můžeme uzavřít samostatnou smlouvu nebo stanovit vztah týkající se konkrétního způsobu zpracování vašich údajů, například když se účastníte zvláštního programu, činnosti, akce nebo klinického hodnocení. Tyto situace se budou řídit zvláštními podmínkami, oznámeními o ochraně osobních údajů nebo formuláři souhlasu, jež poskytují dodatečné informace o tom, jak budeme vaše údaje používat. V souvislosti s vašimi údaji budeme dodržovat tyto dodatečné podmínky, a proto vám velmi doporučujeme, abyste tyto dodatečné podmínky zkontrolovali předtím, než se zúčastníte kteréhokoliv programu

Které osobní údaje sdílíme

Čí osobní údaje shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje o následujících typech osob: účastníci klinických hodnocení, pacienti, rodinní příslušníci pacientů, pečovatelé či právní zástupci, lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci, zkoušející v klinických hodnoceních, výzkumní pracovníci, farmaceuti, dodavatelé, poradci, uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci, návštěvníci našich kanceláří a jiné osoby, jež přímo komunikují se společností Vertex nebo jejími poskytovateli služeb či obchodními partnery, včetně uživatelů webových stránek a mobilních aplikací.

Jak osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje shromažďujeme:

 • přímo od fyzických osob
 • prostřednictvím svých webových stránek a mobilních aplikací
 • od zdravotnických pracovníků
 • od CRO a zkoušejících v klinických hodnoceních
 • od státních úřadů či z veřejných záznamů
 • od externích poskytovatelů služeb, zprostředkovatelů údajů či obchodních partnerů
 • od oborových a pacientských skupin a sdružení
 • ze sociálních sítí a veřejných diskuzí (včetně informací o nežádoucích příhodách a stížností na kvalitu přípravků)
 • od náborářů

Typy osobních údajů, jež shromažďujeme

Typy osobních údajů, které shromažďujeme a sdílíme, závisejí na povaze vztahu mezi vámi a společností Vertex a na požadavcích platných právních předpisů. Mezi typy osobních údajů, jež shromažďujeme, patří:

 • zdravotní a lékařské údaje (například podrobnosti o zdravotním pojištění, informace o tělesném a duševním zdravotním stavu a diagnózách, léčba zdravotních potíží, genetické údaje, rodinná anamnéza a léky, jež osoba užívá, včetně dávkování, časování a četnosti), které shromažďujeme v souvislosti s řízením klinických hodnocení, prováděním výzkumu, poskytováním programů na podporu pacientů, distribucí našich přípravků a jejich uváděním na trh, řízením programů používání ze soucitu a rozšířeného přístupu a sledováním hlášení nežádoucích příhod
 • osobní a obchodní kontaktní údaje a předvolby (například jméno, název pracovní pozice a jméno zaměstnavatele, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a nouzové kontaktní údaje)
 • životopisné a demografické údaje (například datum narození, věk, pohlaví, rodinný stav a údaje o rodičích nebo poručnících či opatrovnících)
 • odborná kvalifikace, vzdělání a pracovní zkušenosti, vazby na instituce a vládní orgány, ověření spolehlivosti, hodnocení výkonu, posouzení schopností a osobnosti, údaje, jež jsou uvedeny v životopisu v částech o vzdělání a pracovních zkušenostech (například praxe, vzdělání, plat a znalost jazyků)
 • jste-li třetí stranou, se kterou máme smluvní vztah nebo zvažujeme jeho uzavření, jako např. zdravotnický pracovník, shromažďujeme veřejně dostupné informace týkající se vaší praxe, jako jsou informace o licenci, disciplinárních přestupcích, předchozích soudních a regulačních řízeních a další informace v souvislosti s prověřením důvěryhodnosti
 • platební údaje, jež potřebujeme k úhradě odborných služeb, jako je poradenství, a které nám osoby mohou poskytnout (například daňové identifikační číslo a údaje o bankovním účtu)
 • pokud jste zdravotnický pracovník, shromažďujeme údaje o programech a činnostech, jichž jste se účastnili, našich interakcích s vámi, o vašem předepisování našich přípravků a o smlouvách, které jste s námi uzavřeli
 • uživatelské jméno a heslo, které jste si zvolili při zakládání účtu na našich webových stránkách nebo v naší mobilní aplikaci
 • vaše fotografie, jméno na sociálních sítích a digitální či elektronický podpis
 • veřejně dostupné údaje (například komentáře popisující podporu přípravků společnosti Vertex a zkušenost s nimi)
 • jste-li návštěvníkem prostor kanceláře společnosti Vertex, shromažďujeme informace prostřednictvím televizních kamer s uzavřeným okruhem (CCTV)
 • jiné údaje, které nám poskytnete (například v e-mailech, během telefonických hovorů, prostřednictvím našich webových stránek či mobilních aplikací nebo v jiné korespondenci, jako jsou průzkumy trhu, se společností Vertex nebo jejími poskytovateli služeb či obchodními partnery)

 

Soubory cookie a údaje shromážděné pomocí automatizovaných postupů

My, naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři můžeme určité údaje o používání našich webových stránek a mobilních aplikací shromažďovat také automatizovanými postupy, například pomocí souborů cookie, webových majáků či jiných technologií (dále „automaticky získané údaje“). Více informací o souborech cookie naleznete v našich zásadách pro soubory cookie na konci této stránky. Když používáte naše webové stránky a mobilní aplikace, my a naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři můžeme shromažďovat automaticky získané údaje o vaší činnosti na internetu v průběhu času, a to o činnosti na našich vlastních webových stránkách i webových stránkách třetích stran, včetně za účelem poskytnutí obsahu souvisejícího s reklamou. V jurisdikcích, ve kterých se automaticky získané údaje považují za osobní údaje, nebo pokud automaticky získané údaje spojíme s osobními údaji, budeme s automaticky získanými údaji nakládat jako s osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Mezi údaje, které shromažďujeme pomocí automatizovaných postupů, patří:

 • podrobnosti o zařízeních, která jste použili pro přístup na naše webové stránky nebo k našim mobilním aplikacím (například IP adresa a typ operačního systému a webového prohlížeče)
 • data a časy návštěv a použití našich webových stránek a mobilních aplikací
 • pokud to povolují právní předpisy, podrobnosti o vaší práci s e-maily, které vám zašleme, včetně odkazů, na něž kliknete, a činnosti na odkazovaných webových stránkách
 • informace o používání našich webových stránek a mobilních aplikací (například obsah, který je na našich webových stránkách zobrazen, a způsob, jakým se uživatelé pohybují mezi našimi webovými stránkami, nebo použité funkce mobilních aplikací a způsob, jakým se uživatelé pohybují mezi jednotlivými okny našich mobilních aplikací)
 • URL adresy stránek, jež uživatele odkážou na naše webové stránky
 • vyhledávané výrazy, pomocí kterých se uživatelé dostali na naše webové stránky nebo nalezli naše mobilní aplikace

Webové prohlížeče mohou uživatelům našich webových stránek nabízet možnost zakázat přijímání určitých typů souborů cookie. Pokud je ovšem příjem souborů cookie znemožněn, některé funkce nebo funkčnosti našich webových stránek nemusí fungovat správně. V nabídce „nápověda“ většiny webových prohlížečů naleznete informace o tom, jak zakázat soubory cookie. Také můžete navštívit www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

Informace pro osoby v Evropském hospodářském prostoru a ve Spojeném království

Společnost Vertex Pharmaceuticals Incorporated je v souvislosti se zpracováním vašich údajů správcem údajů. V mnoha případech bude správcem údajů místní přidružená společnost, se kterou budete komunikovat, a to buď samostatně, nebo společně se společností Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Pro seznam místních přidružených společností a jejich kontaktních údajů, včetně místních správců údajů v EU, klikněte sem.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

V této části jsou určeny právní důvody, o něž se opíráme při zpracovávání osobních údajů.

V určitých případech má společnost Vertex oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje, které shromáždí, například kvůli vývoji, správě a podpoře svých přípravků a služeb, kvůli vykonávání, hodnocení a zlepšování své obchodní činnosti, kvůli podpoře a řízení klinických hodnocení a jiných programů na zastoupení a zapojení pacientů, kvůli podpoře akademického výzkumu, kvůli podpoře své náborové činnosti nebo kvůli usnadnění prodeje aktiv, fúze či akvizice. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovat, je-li to nezbytné k ochraně před trestnými činy, ochraně vnitrostátního práva a zachování bezpečného pracoviště pro pracovníky.

V jiných případech společnost Vertex zpracovává osobní údaje pro splnění smluv se svými obchodními partnery, mezi něž patří zdravotničtí pracovníci či partneři, kteří vedou rejstříky nebo distribuují její přípravky.

Společnost Vertex také může být nucena zpracovávat osobní údaje, aby prokázala podvody, protiprávní činnost a pohledávky a jiné závazky, přijala proti nim opatření nebo se proti nim bránila, a to včetně vymáhání podmínek, jimiž se řídí služby, které poskytuje.

Zpracování určitých zdravotních a se zdravotním stavem souvisejících údajů může být pro společnost Vertex nezbytné pro splnění jejích právních povinností a z důvodů veřejného zájmu v oblasti zdraví nebo pro účely vědeckého či historického výzkumu, například v souvislosti s hlášením nežádoucích příhod a podáváním zpráv o bezpečnosti přípravků.

Společnost Vertex může také zpracovávat osobní údaje tak, jak jí konkrétně povolují platné právní požadavky, například právní předpisy, jež společnost Vertex opravňují zpracovávat osobní údaje pro účely klinických hodnocení.

Pokud se společnost Vertex opírá o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, o daný souhlas požádá v době, kdy vaše osobní údaje shromažďuje. Informace o tom, jak svůj souhlas můžete odvolat, naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů v části „Předvolby a práva ochrany osobních údajů“.

 

Mezinárodní předávání údajů

Pro účely, jež jsou popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje předat do jiných zemí, než je země, ve které byly původně shromážděny. Pokud se kupříkladu nacházíte mimo Spojené státy americké nebo Spojené království, vaše osobní údaje zpravidla předáme do Spojených států amerických, kde se nachází sídlo společnosti Vertex, a do Spojeného království, kde se nachází mezinárodní sídlo společnosti Vertex. V zemích, do kterých osobní údaje předáme, nemusí platit stejné právní předpisy na ochranu údajů, jako platí v zemi, ve které jste údaje původně poskytli. Při přeshraničním předávání osobních údajů zohledňujeme řadu požadavků, jež pro tato předávání mohou platit.

Osobní údaje můžeme z Evropského hospodářského prostoru nebo ze Spojeného království konkrétně předat do:

 • zemí, jejichž ochranu osobních údajů považuje Evropská komise za odpovídající,
 • třetích zemí, pro něž Evropská komise nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně:
  • na základě příjemcova dodržování standardních smluvních doložek, štítu EU-USA na ochranu soukromí nebo závazných firemních pravidel,
  • na základě souhlasu osoby, jíž osobní údaje náleží,
  • dle jiného povolení platných požadavků Evropského hospodářského prostoru, například v případech, kdy je předání nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu (např. hlášení nežádoucích událostí).
Možnosti ochrany údajů na internetu

Reklamní sítě

Podporujeme samoregulační zásady organizace Digital Advertising Alliance (dále „DAA“). Pracujeme se zadavateli reklamy, reklamními sítěmi, reklamními servery a analytickými společnostmi (dále „reklamní partneři“), kteří pro zobrazení odpovídající reklamy používají různé technologie pro shromažďování automaticky získaných údajů, aby zjistili, jak jsou naše webové stránky a mobilní aplikace používány, a analyzovali, kam uživatelé přecházejí, když opustí naše webové stránky a mobilní aplikace. Tyto reklamy se mohou zobrazit na jiných webových stránkách a v jiných službách.

Tito reklamní partneři mohou v průběhu času rozpoznávat určitou fyzickou osobu na různých webových stránkách třetích stran a spojovat různá zařízení, jež používá stejná osoba. Více informací o tom, jak reklamní partneři používají údaje shromážděné těmito technologiemi, a o svých možnostech nepřijímat soubory cookie, jež některé z těchto společností umisťují na naše webové stránky a do našich mobilních aplikací, získáte na odhlašovací stránce DAA. Pokud na webové stránky nebo k mobilním aplikacím přistupujete z Evropské unie, navštivte prosím odhlašovací stránku EDAA, a pokud na stránky vstupujete z Kanady, navštivte prosím odhlašovací stránku DAAC.

Výše uvedená odhlášení se vztahují ke konkrétním zařízením a prohlížečům a nemusí fungovat na všech zařízeních. Pokud se rozhodnete odhlásit se pomocí některého z těchto odhlašovacích nástrojů, neznamená to, že se vám přestanou zobrazovat reklamy. Reklamy, které se vám zobrazí, budou ovšem souviset s webovou stránkou, na níž se nacházíte, a nikoliv s vašimi zájmy.

Marketingové e-maily

Pokud to povolují právní předpisy, můžeme vám prostřednictvím e-mailu zasílat informace o přípravcích a službách společnosti Vertex. Ze zasílání marketingových nebo jiných obchodních e-mailů od společnosti Vertex se můžete odhlásit podle pokynů, jež jsou v e-mailech uvedeny. I pokud se odhlásíte ze zasílání těchto sdělení, stále si ponecháme právo zasílat vám jiné než marketingové e-maily (například důležité informace o bezpečnosti přípravků nebo změny podmínek webových stránek či mobilních aplikací).

Předvolby a práva ochrany osobních údajů

V určitých jurisdikcích, například v Evropském hospodářském prostoru, mají fyzické osoby v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů společností Vertex určitá práva a možnosti volby. Coby kontaktní osobu pro uplatňování těchto práv jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“). Pověřencovy kontaktní údaje naleznete níže v části „Jak nás kontaktovat“. V určitých případech, když jsou vaše osobní údaje dostupné prostřednictvím online portálu či platformy, můžete tato práva uplatnit přímo podle pokynů na daném portále či platformě.

Upozorňujeme, že pokud uplatnění těchto práv omezí naši schopnost zpracovávat osobní údaje, nemusíme být schopni poskytovat své přípravky či služby osobám, jež tato práva uplatnily, nebo s těmito osobami v budoucnu dále komunikovat. Kromě toho mohou být vaše práva a možnosti v určitých případech omezeny: např. požádáte-li o vymazání informací, které jsme povinni na základě zákona nebo závažného oprávněného zájmu uchovávat.

Vyhrazujeme si právo ověřit totožnost fyzické osoby v souvislosti s jakoukoliv žádostí týkající se osobních údajů, abychom se ujistili, že údaje poskytneme osobám, jimž náleží, a že uplatnění práv, která se vztahují k daným údajům, umožníme pouze příslušným fyzickým osobám nebo jejich oprávněným zástupcům.

Informace o právech a možnostech volby, jež uživatelé mají v souvislosti se soubory cookie a online sledováním, naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů v části „Soubory cookie a údaje shromážděné pomocí automatizovaných postupů“.

Upozorňujeme, že obyvatelé Evropského hospodářského prostoru mají rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu svého členského státu.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas odvolat podle pokynů ve formuláři informovaného souhlasu nebo, v případě odhlášení se ze zasílání marketingových e-mailů, podle pokynů uvedených výše v části „Marketingové e-maily“. V některých případech bude odvolání souhlasu s tím, aby společnost Vertex používala či zpřístupňovala vaše osobní údaje, znamenat, že vám společnost Vertex nebude moci dodávat přípravky či služby nebo s vámi jinak komunikovat.

Přístup k osobním údajům

Můžete požádat o přístup k osobním údajům, jež o vás uchováváme. Pokud vaší žádosti vyhovíme, poskytneme vám v běžně používaném formátu kopii osobních údajů, které o vás uchováváme v rámci obvyklé obchodní činnosti. Můžete požádat o opravu jakýchkoliv chyb ve svých osobních údajích. Vaši žádost o přístup ke svým údajům nebo o jejich opravu můžeme zamítnout v rozsahu, který povolují platné právní předpisy. Pokud vaši žádost zamítneme, oznámíme vám důvody zamítnutí.

Přenositelnost osobních údajů

Můžete požádat, abychom vaše osobní údaje předali jinému správci údajů. Vaši žádost můžeme zamítnout v rozsahu, který povolují platné právní předpisy. Pokud vaši žádost zamítneme, oznámíme vám důvody zamítnutí.

Námitka proti zpracování a výmaz osobních údajů

V rozsahu, který povolují platné právní předpisy, můžete kdykoliv z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo nás požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali ze svých záznamů. Vaši žádost můžeme zamítnout v rozsahu, který povolují platné právní předpisy. Pokud vaši žádost zamítneme, oznámíme vám důvody zamítnutí.

Zdravotničtí pracovníci

Přístup k sekcím některých našich webových stránek, jež jsou určeny pro zdravotnické pracovníky, je chráněn heslem ve spolupráci s externím poskytovatelem technologie pro ověření totožnosti uživatele (dále „ověřovací služba“). Pokud jste zdravotnickým pracovníkem a přejete si vstoupit do sekce webové stránky, která je určena pro zdravotnické pracovníky, musíte se nejdříve registrovat u ověřovací služby. Poté budete moci použít své ověřené uživatelské jméno a heslo pro vstup do sekce webové stránky, která je určena pro zdravotnické pracovníky.

Tato registrace probíhá na webové stránce ověřovací služby třetí strany, a pokud jste obyvatelem Evropské unie, tato strana je „správcem“ těchto údajů. Když se zaregistrujete nebo použijete ověřovací službu pro přístup na některou z našich webových stránek, ověřovací služba automaticky předá vaše zašifrované registrační údaje společnosti Vertex nebo jejím poskytovatelům služeb nebo serverům jejích obchodních partnerů. Při poskytování přístupu k sekci určené pro zdravotnické pracovníky ovšem společnost Vertex ani její poskytovatelé služeb či obchodní partneři vaše osobní údaje neobdrží.

 

Uchování údajů

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění účelů, pro něž byly dané údaje shromážděny, a která závisí na účelech, pro něž byly údaje shromážděny, povaze údajů, jakémkoliv smluvním vztahu, jímž se uchování údajů řídí, a na našich právních či regulačních povinnostech. Následně vaše údaje zničíme nebo anonymizujeme v souladu s platnými právními předpisy.

Jak chráníme osobní údaje

Společnost Vertex udržuje přiměřená správní, technická a fyzická opatření pro ochranu osobních údajů, jež uchovává, před náhodným, protiprávním nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním, zpřístupněním, poskytnutím nebo použitím. Nemůžeme ovšem zaručit, že opatření, jež udržujeme, zajistí zabezpečení osobních údajů.

Odkazy na webové stránky a obsah třetích stran

Pro vaše pohodlí a pro informaci můžeme poskytovat odkazy na webové stránky a jiný obsah třetích stran, které společnost Vertex nevlastní ani neřídí. Pro webové stránky a obsah třetích stran, na něž odkazujeme, mohou platit samostatná oznámení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů. Společnost Vertex není odpovědná za postupy, kterými chrání osobní údaje jakékoliv subjekty, jež nevlastní nebo neřídí.

Aktualizace našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Vertex si vyhrazuje právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit. Když toto oznámení o ochraně osobních údajů zaktualizujeme, budeme vás informovat o změnách, jež jsou podle platných právních požadavků považovány za podstatné, prostřednictvím aktualizace data tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a poskytnutím dalších oznámení dle požadavků platných právních předpisů. O změnách tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vás můžeme informovat také jinými způsoby, například prostřednictvím e-mailu nebo jiných kontaktních údajů, jež jste poskytli.

Jak nás kontaktovat

Můžete se na nás obrátit s dotazy, komentáři či stížnostmi týkajícími se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů nebo požádat o přístup ke svým údajům či o jejich opravu. Při podání žádosti nebo stížnosti nám prosím poskytněte dostatečné informace (včetně o vašem vztahu s námi) a veškeré příslušné dokumenty. Kontaktní údaje naší globální kanceláře pro ochranu osobních údajů a globálního pověřence pro ochranu údajů pro všechny přidružené subjekty společnosti Vertex kromě společnosti Vertex Pharmaceuticals (Německo) GmbH jsou:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Legal Department - Privacy Office
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
E-mail: privacy@vrtx.com

Kontaktní údaje pověřence společnosti Vertex Pharmaceuticals (Německo) GmbH pro ochranu osobních údajů jsou:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Německo)
E-mail: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

ZÁSADY SPOLEČNOSTI VERTEX PRO SOUBORY COOKIE

Naposledy aktualizováno: 7. prosince 2018.

Souhlas

Pokud použijete webovou stránku společnosti Vertex nebo kteroukoliv jinou webovou stránku (včetně webových stránek optimalizovaných pro mobilní telefony), již společnost Vertex vlastní či spravuje a jež odkazuje na tyto zásady pro soubory cookie (dále společně „webové stránky“), vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookie v souladu s těmito zásadami pro soubory cookie.

Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které váš webový prohlížeč na žádost určitých webových stránek ukládá na vaše zařízení. Při vaší následné návštěvě dané domény se soubory cookie odešlou zpět původní webové doméně. Většina webových oken obsahuje prvky z více webových domén, a proto váš prohlížeč při vaší návštěvě webové stránky může obdržet soubory cookie z více zdrojů.

Soubory cookie jsou užitečné, neboť webové stránce umožňují rozpoznat uživatelovo zařízení. Soubory cookie vám umožňují pohybovat se snadno mezi okny, pamatují si předvolby a celkově zlepšují uživatelskou zkušenost. Také je lze použít pro přizpůsobení reklam vašim zájmům prostřednictvím sledování vašeho procházení různých webových stránek

Používají se dva základní druhy souborů cookie: relační soubory cookie a trvalé soubory cookie. Relační soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete svůj prohlížeč, zatímco trvalé soubory cookie po zavření prohlížeče ve vašem zařízení zůstanou (například proto, aby si při vaší příští návštěvě určité stránky pamatovaly vaše uživatelské předvolby). Každý soubor cookie zpravidla náleží do jedné z několika kategorií.

Které typy souborů cookie společnost Vertex používá?

Níže popisujeme kategorie souborů cookie, jež společnost Vertex a její dodavatelé používají.

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich funkce. Bez těchto souborů cookie nelze vykonat úkoly, o něž jste požádali (například přechod mezi okny stránek).

Výkonnostní soubory cookie

Analytické soubory cookie, včetně souborů cookie služby Google Analytics, používáme pro analýzu toho, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a pro sledování výkonnosti webové stránky. Díky těmto souborům cookie můžeme přizpůsobovat svou nabídku a rychle zjišťovat a opravovat jakékoliv vzniklé potíže, a zlepšovat tak uživatelský zážitek návštěvníků stránek. Výkonnostní soubory cookie můžeme kupříkladu použít pro sledování, které stránky jsou nejoblíbenější a který způsob odkazování mezi stránkami je nejúčinnější, a pro zjištění, proč některé stránky zobrazují chybové zprávy. Tyto soubory cookie můžeme použít také pro zvýraznění článků nebo služeb stránek, o kterých si myslíme, že vás na základě vašeho užívání webových stránek budou zajímat. Ze služby Google Analytics se můžete odhlásit zde.

Funkční soubory cookie

Soubory cookie používáme, abychom vám poskytli určité funkce. Například pro zapamatování si voleb, které jste učinili (jak je vaše uživatelské jméno, jazyk či oblast, v níž se nacházíte), nebo pro rozpoznání platformy, ze které jste na stránku vstoupili, a abychom vám poskytli lepší a osobnější funkce. Tyto soubory cookie se nepoužívají pro sledování vašeho prohlížení jiných stránek.

Zakázání souborů cookie

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, jež nejsou nezbytně nutné, můžete je zakázat podle pokynů pro váš prohlížeč, které jsou uvedeny na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Upozorňujeme, že pokud jsou soubory cookie zakázány, některé z našich služeb nemusí fungovat správně. V případech, kdy to je možné, se můžete odhlásit z používání souborů cookie třetích stran použitím odkazů, jež jsou uvedeny v těchto zásadách pro soubory cookie.

Někteří z našich poskytovatelů služeb, kteří přes naše stránky naším jménem nastavují soubory cookie, mohou navíc poskytovat možnost odhlásit se z přijímání souborů cookie prostřednictvím spotřebitelského odhlašovacího nástroje organizace Network Advertising Initiative, spotřebitelského odhlašovacího nástroje organizace European Interactive Digital Advertising Alliance nebo stránky Digital Advertising Alliance pro volbu spotřebitelů.

Zásady pro soubory cookie neplatí pro webové stránky třetích stran

Upozorňujeme, že tyto zásady pro soubory cookie neplatí pro používání souborů cookie na webových stránkách třetích stran, na něž mohou tyto webové stránky odkazovat, a že za toto používání nejsme odpovědní.

Změny zásad pro soubory cookie

Tyto zásady pro soubory cookie můžeme aktualizovat a doporučujeme vám je čas od času zkontrolovat, abyste stále věděli, jak používáme soubory cookie.

 

SPOLEČNOSTI VERTEX, NA NĚŽ SE TOTO OZNÁMENÍ VZTAHUJE
 1. Spojené státy americké: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, se sídlem na adrese 50 Northern Avenue, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké 02210

 2. Kanada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, se sídlem na adrese 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Kanada M5J 2N8

 3. Austrálie: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd., se sídlem na adrese 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Austrálie

 4. Brazílie: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., se sídlem na adrese Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo

 5. Švýcarsko: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, se sídlem na adrese Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Švýcarsko

 6. Česká republika: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., se sídlem na adrese Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

 7. Itálie: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, se sídlem na adrese 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma, Itálie

 8. Francie: Francie:Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, se sídlem na adrese 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paris, Francie

 9. Německo: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, se sídlem na adrese Sonnenstrasse 19, 80331, München, Německo

 10. Španělsko: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., se sídlem na adrese Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Španělsko

 11. Nizozemsko: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., se sídlem na adrese Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem, Nizozemsko

 12. Rakousko: Vertex Pharmaceuticals GmbH, se sídlem na adrese Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wien, Rakousko

 13. Portugalsko: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., se sídlem na adrese Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores, Portugalsko

 14. Švédsko: Švédsko:Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, se sídlem na adrese Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm, Švédsko

 15. Irsko: Irsko:Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, se sídlem na adrese 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2, Irsko

 16. Spojené království: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, se sídlem na adrese 2 Kingdom Street, 9th Floor, London, W2 6BD, Spojené království

 17. Dánsko: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, dánská pobočka společnosti Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, se sídlem na adrese Bredgade 6,1 Floor, 1260 Copenhagen

 18. Norsko: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, norská pobočka společnosti Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, se sídlem na adrese P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norsko

 19. Řecko: Řecko:Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (řecká společnost s ručením omezeným), se sídlem na adrese 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Řecko

 20. Polsko: Polsko:Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., se sídlem na adrese Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warsaw, Polsko