Vertex Privacy Notice (Dutch | Nederlands)

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 8 juli 2019

Deze Privacyverklaring omschrijft de privacypraktijken van Vertex Pharmaceuticals Incorporated en zijn dochtermaatschappijen en gelieerden, inclusief maar niet beperkt tot de hier genoemde entiteiten (collectief “Vertex”). Deze Privacyverklaring omschrijft hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken en legt de rechten en keuzes uit waarover personen kunnen beschikken aangaande hun gegevens.

Vertex kan aanvullende privacyverklaringen verstrekken aan personen gedurende de periode dat we hun gegevens verzamelen. We verstrekken bijvoorbeeld een specifieke privacyverklaring aan deelnemers van klinisch onderzoek, waarin onze privacypraktijken met betrekking tot het uitvoeren van klinische onderzoeken worden omschreven. Dit soort ‘in-time’ verklaring dekt de manier waarop we de gegevens kunnen verwerken die op dat moment door u worden verstrekt.

We maken u erop attent dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op de verwerking door Vertex van gegevens van medewerkers of contractanten.

Klik op de onderstaande links om naar onderdelen van de Privacyverklaring te gaan:

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wiens persoonlijke gegevens we verzamelen

We verzamelen persoonlijke gegevens over de volgende soorten personen: deelnemers aan klinische onderzoeken, familieleden van patiënten, verzorgers of pleitbezorgers, artsen of andere zorgverleners, onderzoekers van klinisch onderzoek, researchers, apothekers, aannemers, consultants, sollicitanten, vrijwilligers, bezoekers van onze kantoren en andere personen die rechtstreeks interactie voeren met Vertex of diens dienstverleners of zakenpartners, inclusief gebruikers van websites en mobiele applicaties.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

We verzamelen persoonlijke gegevens:

 • Rechtstreeks van personen
 • Via onze websites en mobiele apps
 • Van zorgverleners
 • Van gecontracteerde researchorganisaties en onderzoekers van klinisch onderzoek
 • Van overheidsinstanties of openbare bestanden
 • Van derde partij dienstverleners, gegevensmakelaars of zakenpartners
 • Van groepen en verenigingen van patiënten en van de industrie
 • Van sociale media en andere openbare forums (inclusief informatie over bijwerkingen of klachten over de kwaliteit van producten)
 • Van rekruteerders

Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen

De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen en delen hangt af van de relatie die u heeft met Vertex en de eisen van toepasselijke wetgeving. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen omvatten:

 • Gezondheids- en medische gegevens (zoals medische verzekeringsdetails, informatie over de lichamelijke en geestelijke conditie en diagnoses, behandelingen voor medische condities, genetische informatie, medische familiegeschiedenis, en door een persoon gebruikte medicijnen, inclusief de hoeveelheid, timing en frequentie) worden door ons verzameld in verband met het beheer van klinische onderzoeken, doen van research, verstrekken van patiëntondersteuningsprogramma’s, distribueren en marketen van onze producten, beheer van toegangsprogramma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en van niet-geregistreerde medicijnen en het bijhouden van meldingen van bijwerking
 • Persoonlijke en zakelijke contactgegevens en voorkeuren (zoals naam, functietitel en naam werkgever, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en gegevens contactpersonen in noodgevallen)
 • Biografische en demografische gegevens (zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en informatie over familieleden of wettelijke voogden)
 • Professionele referenties, opleiding en loopbaan, institutionele en publieke verbanden, achtergrondcontroles, prestatiebeoordelingen, assessments voor aanleg en persoonlijkheid, en informatie die voorkomt op een cv (zoals werkervaring, opleiding, salaris en gesproken talen)
 • Als u een derde partij bent met wie wij een contractuele relatie hebben of overwegen aan te gaan, zoals een zorgverlener, verzamelen wij openbaar beschikbare informatie met betrekking tot uw beroepsuitoefening, zoals informatie over licenties, disciplinaire voorgeschiedenis, eerdere rechtszaken en regelgevende procedures, en andere informatie met betrekking tot due diligence.
 • Informatie die gerelateerd is aan het betalen voor professionele diensten, die consultants en personen aan ons kunnen verlenen (zoals belastingidentificatienummer en informatie over financiële rekeningen)
 • Als u een zorgverlener bent, verzamelen we informatie over de programma’s en activiteiten waaraan u heeft deelgenomen, onze interacties met u, welke producten van ons u heeft voorgeschreven en de overeenkomsten die u met ons heeft uitgevoerd
 • Gebruikersnaam en wachtwoord die u kunt selecteren in verband met het aanmaken van een account op onze website of mobiele applicatie.
 • Uw foto, sociale media-, digitale of elektronische handtekening
 • Publiekelijk beschikbare informatie (zoals opmerkingen aangaande ondersteuning voor en ervaring met Vertex producten.
 • Als u een bezoeker bent van een Vertex kantoorlocatie, verzamelen we informatie via gesloten televisiecircuits (CCTV).
 • Andere informatie die u ons verstrekt (zoals in e-mails, telefoongesprekken, via onze websites of mobiele applicaties of in andere correspondentie, zoals marktresearchenquêtes, met Vertex of zijn dienstverleners of zakenpartners)

 

Ons gebruik van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden, mits dergelijk gebruik is toegestaan door lokale wetgeving:

 • Communicatie met u over de door ons geboden producten en diensten en reacties op verzoeken, verzoeken om inlichtingen, opmerkingen en suggesties
 • Analyseren en verbeteren van onze communicatie en strategieën (inclusief identificatie wanneer naar u verzonden e-mails zijn ontvangen en gelezen alsook uw interacties met ons, waaronder op onze websites en mobiele applicaties)
 • Uitvoeren, evalueren, beveiligen en verbeteren van onze activiteiten, (inclusief onze fysieke kantoren) onze websites en mobiele applicaties, en andere producten en diensten die we aanbieden (inclusief de research en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten)
 • Op maat maken van de inhoud die we weergeven in onze communicaties en u toezenden en op onze websites en in mobiele apps
 • Ontwikkelen, op maat maken en uitvoeren van verkoop- en marketingprogramma’s en activiteiten op het gebied van klantenrelatiebeheer, inclusief het leveren van programma’s en materiaal
 • Het beheren en analyseren van enquêtes en ander marktonderzoek
 • Klinische onderzoeken bemannen, faciliteren, uitvoeren en beheren
 • Bijhouden van en reageren op veiligheids- en productkwaliteitszorgen (inclusief terugroepen van producten)
 • Voldoen aan bewakings- en meldingsplichten volgens regelgeving (inclusief die welke verband houden met bijwerkingen, productklachten, transparantie betreffende uitgaven en patiëntveiligheid)
 • Analyseren van het gebruik van onze producten
 • Ondersteunen, faciliteren en organiseren van reizen en andere logistieke activiteiten voor volksgezondheidsinitiatieven, symposia, conferenties, wetenschappelijke, gemeenschaps- en educatieve evenementen en evenementen voor vrijwilligers, inclusief die welke plaatsvinden op Vertex-locaties
 • Faciliteren van het volgen van medicatieprogramma’s
 • Beheren van toegang tot onze producten, inclusief waar toegang wettelijk beperkt is tot artsen met een licentie
 • Faciliteren van academische en andere research en studies
 • Indien u een derde partij bent met wie wij een contractuele relatie hebben, de contractuele bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie met u ten uitvoer leggen en afdwingen, en, indien van toepassing, u betalen voor gedefinieerde of overeengekomen diensten
 • Definiëren en beheren van gepaste activiteiten inzake patiëntbetrokkenheid en patiëntondersteuningsprogramma’s (inclusief verstrekking co-pay en andere financiële assistentie waar beschikbaar)
 • Identificeren van, interactie met en betrekkingen met zorgverlener, inclusief leidende denkers en externe experts
 • Beurzen en toelagen toekennen
 • Auteurschap geven aan academische en promotiematerialen
 • Naleven van wet- en regelgevingsvereisten, rechtsgang, en ons bedrijfsbeleid (met inbegrip van due diligence- en contracteringsactiviteiten)
 • Beschermen tegen, identificeren, onderzoeken en reageren op, fraude, illegale activiteiten (zoals hacking-incidenten of misbruik van onze websites en mobiele applicaties) en claims en andere aansprakelijkstelling, inclusief de handhaving van de algemene voorwaarden, waaraan de diensten die we leveren onderhevig zijn
 • Faciliteren en verbeteren van onze rekruteringsactiviteiten (zoals de verwerking van tewerkstellingsapplicaties, het evalueren van een kandidaat voor een functie, het analiseren van trends en de bewaking van wervingsstatistieken)

We kunnen alle door ons verzamelde gegevens zodanig samenvoegen en/of niet-identificeerbaar maken, dat de gegevens niet meer zijn terug te leiden tot een specifieke persoon. We kunnen dergelijke gegevens zonder beperking gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden, waaronder historische en statistische analyse en bedrijfsplanning.

In sommige situaties kunnen we een aparte overeenkomst of relatie met u hebben aangaande een specifieke verwerkingsmethode van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een speciaal programma, evenement of speciale activiteit of klinisch onderzoek. Voor deze situaties gelden specifieke algemene voorwaarden, privacyverklaringen of instemmingsformulieren die aanvullende informatie geven over hoe we uw gegevens gebruiken. We zullen deze aanvullende voorwaarden inzake uw gegevens respecteren en raden u daarom met klem aan de aanvullende voorwaarden door te nemen alvorens deel te nemen aan een programma

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Vertex deelt persoonlijke gegevens voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden of door middel van een specifieke ‘in-time’ privacyverklaring op het moment dat we de gegevens verzamelen.

De personen of entiteiten, waarmee we persoonlijke gegevens delen, omvatten:

 • Gelieerden en dochtermaatschappijen van Vertex
 • Dienstverleners die diensten namens ons leveren, waaronder:
  • Gecontracteerde researchorganisaties die namens ons klinische onderzoeken doen
  • Dienstverleners voor gegevensopslag en analyses
  • Klantenservice (inclusief onze medische gegevenslijn) en patiëntondersteuningsdiensten (voor onder meer productkwaliteit en bijwerkingsmelding, co-pay assistentie voor patiënten, adhesieprogramma’s voor medicijninname, enz.)
  • Dienstverleners voor het terugroepen van producten
  • Technologieleveranciers (waaronder ondersteuning, e-mail- en webhostingproviders, technologieleveranciers in marketing en reclame, communicatie e-mail- en tekstcommunicatie, ontwikkelaars van mobiele apps)
  • Evenementenplanning en reisorganisaties voor het faciliteren van Vertex programma’s
  • Betalingen, verzendingen en uitvoeringen van/aan dienstverleners
 • Wereldwijde regelgevers, volgens de eisen van de wet, waaronder met betrekking tot het bewaken, beoordelen en goedkeuren van onze studies, producten en diensten, en melden van bijwerkingsverschijnselen
 • Partners waarmee we gezamenlijk producten of diensten ontwikkelen
 • Zorgverleners, researchers, academici en gezondheidszorginstellingen
 • Uitgevers

Tenzij toepasselijke wetgeving dit verbiedt, kunnen we persoonlijke gegevens openbaar maken als onderdeel van een corporate zakelijke transactie, zoals een fusie, acquisitie, reorganisatie, joint venture of financiering of verkoop van onze bedrijfsmiddelen, en kunnen we persoonlijke gegevens verkopen of overdragen aan een derde partij als onderdeel van een dergelijke transactie. We kunnen persoonlijke gegevens ook openbaar maken aan een opvolgende entiteit in het geval van faillissement of onder curatele stelling. Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de ontvanger voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Verder kunnen we uw informatie delen ter naleving van wettelijke en regelgevende eisen en ter bescherming tegen fraude, illegale activiteiten (zoals het identificeren van en reageren op hackingincidenten of misbruik van onze websites en mobiele applicaties) en claims en andere aansprakelijkstelling.

Cookies en andere automatisch verzamelde gegevens

Wij, onze dienstverleners en onze zakenpartners kunnen ook bepaalde gegevens automatisch verzamelen over het gebruik van onze websites en mobiele applicaties, zoals cookies, web beacons en andere technologieën (“geautomatiseerde informatie”). Zie ons beleid inzake Cookies aan het einde van deze pagina voor meer informatie over cookies. Wij en onze dienstverleners en zakenpartners kunnen met de tijd geautomatiseerde informatie verzamelen over uw online-activiteiten en via onze eigen en derde partij websites wanneer u onze websites en mobiele applicaties gebruikt, met inbegrip van het leveren van reclamegerelateerde inhoud. In jurisdicties waar geautomatiseerde informatie wordt beschouwd als persoonlijke gegevens, of als we geautomatiseerde informatie in verband brengen met persoonlijke gegevens, behandelen we geautomatiseerde informatie als persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De automatisch door ons verzamelde informatie omvat:

 • Details over de apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot onze websites of mobiele applicaties (zoals het IP-adres en soort uitvoeringssysteem en webbrowser)
 • Datums en tijdstippen van bezoeken aan en gebruik van onze websites en mobiele applicaties
 • Gegevens over uw interacties met e-mails die we u mogelijk toezenden, inclusief de links waarop u kunt klikken en uw interacties met de websites waar onze websites naar doorlinken, voor zover wettelijk toegestaan
 • Informatie over hoe onze websites en mobiele applicaties worden gebruikt (zoals de inhoud die op onze websites wordt bekeken en hoe gebruikers navigeren tussen onze webpagina’s, of de kenmerken van onze mobiele applicaties die worden gebruikt en hoe gebruikers navigeren tussen schermen op onze mobiele applicaties)
 • URL’s die onze bezoekers naar onze websites verwijzen
 • Gebruikte zoektermen om onze websites te bereiken of onze mobiele applicaties te lokaliseren

Webbrowsers kunnen gebruikers van onze websites de mogelijkheid bieden bepaalde soorten cookies uit te schakelen; echter indien cookies zijn uitgeschakeld, kunnen sommige kenmerken of functionaliteiten van onze websites wellicht niet correct functioneren. Het ‘help’-menu op de meeste internetbrowsers bevat informatie over hoe u cookies uitschakelt, of ga naar www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies.

Informatie voor personen in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Vertex Pharmaceuticals Incorporated is in het algemeen de data controller met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. In veel gevallen is de lokale gelieerde met wie u interactie heeft een data controller, onafhankelijk van of gezamenlijk met Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Voor een lijst en contactgegevens van de lokale gelieerden, waaronder lokale data controllers in de EU, klik hier.

Juridische gronden voor verwerking van gegevens

In dit gedeelte identificeren we de juridische gronden voor onze verwerking van persoonlijke gegevens.

In sommige gevallen heeft Vertex een legitiem belang in de verwerking van de door ons verzamelde persoonlijke gegevens, zoals het ontwikkelen, leveren en ondersteunen van onze producten en diensten; uitvoeren, evalueren en verbeteren van ons bedrijf; faciliteren en beheren van klinische onderzoeken en andere pleitbezorgings- en betrokkenheidsprogramma’s voor patiënten; promoten van universitaire research; ondersteunen van onze rekruteringsactiviteiten; of faciliteren van de verkoop van bedrijfsmiddelen, of een fusie of acquisitie. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook verwerken als dat nodig is voor de bescherming tegen strafbare feiten, de bescherming van het nationale recht en het handhaven van veilige werkplekken voor het personeel.

In andere gevallen verwerkt Vertex persoonlijke gegevens om onze contracten met onze zakenpartners na te komen, bijv. zorgverleners of partners die registraties onderhouden of onze producten distribueren.

Het kan ook noodzakelijk zijn voor Vertex om persoonlijke gegevens te verwerken ten behoeve van het vaststellen van en ageren of beschermen tegen fraude, illegale activiteiten, claims en andere aansprakelijkstellingen, inclusief het handhaven van de algemene voorwaarden waaraan de door ons verleende diensten onderhevig zijn.

De verwerking door Vertex van bepaalde medische en andere verwante gegevens kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om redenen van nationaal belang op gezondheidsgebied en vanwege historische researchdoeleinden, zoals in verband met meldingen van bijwerkingen en productveiligheid.

Vertex kan ook persoonlijke gegevens verwerken volgens specifieke, toepasselijke, wettelijke vereisten, zoals wet- en regelgeving die Vertex autoriseert om persoonlijke gegevens te verwerken ten behoeve van klinische onderzoeken.

Indien Vertex zich baseert op instemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen we die instemming van u vragen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Voor informatie over hoe u uw instemming in kunt trekken, verwijzen we u naar het gedeelte “Privacyvoorkeuren en -rechten” van deze Privacyverklaring.

Internationale gegevensoverdracht

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar landen anders dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk werden verzameld voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden. Als u bijvoorbeeld buiten de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, dragen we uw persoonlijke gegevens normaliter over naar de Verenigde Staten, waar Vertex zijn hoofdkantoor heeft en naar het Verenigd Koninkrijk, waar Vertex internationale hoofdkantoren heeft. De landen waar we persoonlijke gegevens naartoe overdragen hebben wellicht niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de gegevens oorspronkelijk heeft verstrekt. Als we persoonlijke gegevens over landsgrenzen overdragen, houden we rekening met een verscheidenheid aan eisen waaraan dergelijke overdrachten wellicht moeten voldoen.

Met name kunnen we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk overdragen naar:

 • Landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die persoonlijke gegevens adequaat beschermen;
 • ‘Derde’ landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft uitgegeven:
  • Krachtens de naleving van de ontvanger van standaard contractuele clausules, EU-US Privacy Shield, of bindende corporate regels,
  • Krachtens de instemming van de persoon aan wie de persoonlijke gegevens toebehoren, of
  • Zoals anderszins toegestaan conform toepasselijke EER-vereisten, bijvoorbeeld wanneer de overdracht noodzakelijk is om belangrijke redenen van openbaar belang (zoals de melding van ongewenste voorvallen).
Online privacykeuzes

Reclamenetwerken

We ondersteunen de zelfregelende principes van de Digital Advertising Alliance (“DAA”). We werken met reclamemakers, reclamenetwerken, advertentie-servers en analysebedrijven (“Ad partners”) die verschillende technologieën gebruiken om geautomatiseerde informatie te verzamelen om te begrijpen hoe onze websites en mobiele apps worden gebruikt, te analyseren waar gebruikers naartoe gaan als ze onze websites en mobiele apps verlaten, teneinde relevante reclame te leveren. Deze reclame kan op andere websites of diensten verschijnen.

Deze Ad Partners kunnen met de tijd een bepaalde persoon via derde partij websites herkennen en verscheidene door diezelfde persoon gebruikte apparaten daaraan linken. Voor meer informatie over hoe Ad Partners de informatie gebruiken die door deze technologieën wordt verzameld en over uw opties voor het niet accepteren van door sommige van deze bedrijven op onze websites en mobiele apps geplaatste cookies, ga naar DAA’s uitschrijvingspagina. Als u toegang neemt tot de websites of mobiele apps vanuit de Europese Unie, ga naar EDAA’s uitschrijvingspagina en als u toegang neemt tot de sites vanuit Canada, ga naar de DAAC’s uitschrijvingspagina.

De hierboven omschreven uitschrijvingen zijn apparaat- en browserspecifiek en werken wellicht niet op alle apparaten. Als u ervoor kiest zich uit te schrijven middels een van deze uitschrijvingstools, wil dat niet zeggen dat u geen reclame meer ziet. De advertenties die u ziet zijn gebaseerd op de website die u bezoekt in plaats van te zijn gebaseerd op uw interesses.

Marketinge-mails

Waar wettelijk toegestaan, kunnen we u informatie toezenden over Vertex producten en diensten via e-mail. U kunt zich uitschrijven van het ontvangen van marketing of andere commerciële e-mails van Vertex door de instructies op te volgen in de e-mail. Echter, als u zich uitschrijft van het ontvangen van dergelijke communicatie, behouden we het recht u niet-marktgerichte communicatie te sturen (zoals belangrijke informatie over productveiligheid, of veranderingen in de website of voorwaarden voor mobiele applicaties).

Privacyvoorkeuren, -rechten en -keuzes

Personen in bepaalde jurisdicties, zoals de EER, hebben bepaalde rechten en keuzes aangaande de verwerking door Vertex van hun persoonlijke gegevens. We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris (data protection officer, “DPO”) aangesteld als contactpersoon voor het doen gelden van deze rechten. Zie het gedeelte “Hoe neemt u contact met ons op” hieronder voor de contactgegevens van de DPO. In sommige gevallen waar uw persoonlijke gegevens toegankelijk zijn via een online portal of platform, kunt u wellicht rechtstreeks deze rechten doen gelden aan de hand van de instructies op de portal of het platform.

We maken u erop attent dat indien het doen gelden van deze rechten beperkingen oplevert voor onze verwerking van persoonlijke gegevens, we wellicht niet in staat zijn onze producten of diensten te leveren aan, of anderszins transacties aan te gaan met, personen die deze rechten doen gelden. Daarnaast kunnen uw rechten en keuzes in bepaalde gevallen beperkt zijn: als u bijvoorbeeld vraagt om informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of als we dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren.

We houden ons het recht voor om de identiteit te verifiëren van de persoon in verband met diens verzoeken aangaande persoonlijke gegevens, om te waarborgen dat we de informatie verstrekken aan de personen aan wie de gegevens toebehoren en alleen hen of hun bevoegde vertegenwoordigers in staat te stellen hun rechten aangaande die gegevens te doen gelden.

Voor informatie over de rechten en keuzes die gebruikers hebben aangaande cookies en online tracking, zie het gedeelte “Cookies en andere automatisch verzamelde gegevens” van deze Privacyverklaring.

We maken u erop attent dat inwoners van de Europese Economische Ruimte ook het recht hebben een klacht in te dienen bij de toezicht houdende autoriteit van hun lidstaat.

Intrekking van instemming

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u die instemming intrekken door de instructies te volgen in uw ingevulde informatie- en toestemmingsformulier. Voor uitschrijving van marketing e-mails gebruikt u de instructies in het bovenstaande gedeelte “Marketing e-mails”. In sommige omstandigheden heeft het intrekken van uw instemming voor gebruik of openbaarmaking door Vertex van uw persoonlijke gegevens tot gevolg dat Vertex u geen producten of diensten kan leveren of anderszins transacties met u kan aangaan.

Toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt verzoeken om toegang tot de persoonlijke gegevens over u die wij onderhouden. Als wij uw verzoek inwilligen, leveren we u een kopie van de persoonlijke gegevens over u die we onderhouden volgens de normale gang van zaken, in een algemeen gebruikt formaat. U kunt verzoeken om correctie van fouten in uw persoonlijke gegevens. We kunnen uw verzoek om toegang tot of correctie van uw gegevens afwijzen, waar toegestaan door toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek afwijzen, informeren we u over de redenen van afwijzing.

Overdracht van persoonlijke gegevens

U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een andere data controller. We kunnen uw verzoek afwijzen, waar toegestaan door toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek afwijzen, informeren we u over de redenen van afwijzing.

Bezwaar tegen en verwijdering van persoonlijke gegevens.

Voor zover mogelijk conform toepasselijke wetgeving, kunt u te allen tijde om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons verzoeken uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen. We kunnen uw verzoek afwijzen, waar toegestaan door toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek afwijzen, informeren we u over de redenen van afwijzing.

Zorgverleners

Toegang tot het gedeelte voor zorgverleners is op sommige van onze websites beschermd met een wachtwoord door gebruikmaking van een derde partij gebruikersidentificatie technologieleverancier (“authenticatieservice”). Als u een zorgverlener bent en toegang wilt tot het gedeelte voor zorgverleners van dergelijke websites, moet u zich eerst registreren bij de authenticatieservice. U kunt dan uw geauthenticeerde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot het gedeelte van de website voor zorgverleners.

Deze registratieprocedure vindt plaats op de website van de derde partij authenticatieservice en, indien u een ingezetene bent van de Europese Unie, is die partij de “data controller” van die gegevens. Als u zich registreert of gebruikmaakt van de authenticatieservice voor toegang tot een van onze websites, geeft de authenticatieservice automatisch uw versleutelde registratiegegevens door aan de server van Vertex of die van zijn dienstverleners of zakenpartners. Echter, Vertex of zijn dienstverleners of zakenpartners ontvangen niet uw persoonlijke gegevens als onderdeel van het verlenen van toegang tot het gedeelte voor zorgverleners.

Gegevensretentie

We bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is ten behoeve van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, de aard van de gegevens, de contractuele relatie waaraan de retentie van de gegevens onderhevig kan zijn, en onze wettelijke of regelgevingsverplichtingen. Vervolgens vernietigen we uw gegevens of anonimiseren deze, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Vertex neemt redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen, ontworpen ter bescherming van de door ons onderhouden persoonlijke gegevens, tegen ongewild(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik van die persoonlijke gegevens. Echter, we kunnen niet garanderen dat de door ons genomen maatregelen de veiligheid van de persoonlijke gegevens waarborgen.

Links naar websites en inhoud van derde partijen

Voor uw gemak en info kunnen we links verstrekken naar websites en andere inhoud van derde partijen die geen eigendom of in beheer van Vertex zijn. De websites en inhoud van derde partijen waarvoor we links verstrekken, kunnen afzonderlijke privacyverklaringen of beleidslijnen hebben. Vertex is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van een entiteit die geen eigendom is of in beheer van Vertex.

Updates van onze Privacyverklaring

Vertex behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer we deze Privacyverklaring bijwerken, informeren we u over veranderingen, die krachtens toepasselijke wettelijke eisen materieel zijn, middels het bijwerken van de datum van deze Privacyverklaring en verdere mededelingen, zoals toepasselijke wetgeving vereist. We kunnen u ook op andere manieren informeren over veranderingen in de Privacyverklaring, zoals per e-mail of via andere contactgegevens die u ons heeft verstrekt.

Hoe neemt u contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, of met een verzoek om toegang tot of correctie van uw gegevens. Verstrek bij het indienen van een verzoek of klacht voldoende gegevens (inclusief uw relatie met ons) en alle relevante documentatie. De contactgegevens van ons internationale Privacykantoor en onze internationale functionaris voor gegevensbescherming voor alle aangesloten Vertex-filialen, met uitzondering van Vertex Pharmaceuticals (Duitsland) GmbH, zijn:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Legal Department - Privacykantoor
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
E-mail: privacy@vrtx.com

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris van Vertex Pharmaceuticals (Duitsland) GmbH is:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Duitsland)
E-mail: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

VERTEX BELEID INZAKE COOKIES

Laatst bijgewerkt: 7 december 2018.

Instemming

Door gebruikmaking van de Vertex website en andere websites (waaronder websites geoptimaliseerd voor mobiele telefoons), die in eigendom of beheer zijn van Vertex en die verbonden zijn met dit beleid inzake cookies (collectief de “website”), stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid inzake cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw webbrowser opslaat op uw apparaat op verzoek van bepaalde websites. Cookies worden vervolgens teruggezonden naar het oorspronkelijke webdomein tijdens uw volgende bezoeken aan dat domein. De meeste webpagina’s bevatten elementen van veelvoudige webdomeinen, zodat bij uw bezoek aan de website uw browser cookies uit meerdere bronnen kan ontvangen.

Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen. Cookies maken het mogelijk efficiënt te navigeren tussen pagina’s, voorkeuren te onthouden en in algemeenheid de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook worden gebruikt om reclame af te stemmen op uw interesses door uw surfgedrag over websites bij te houden.

Er worden twee primaire soorten cookies gebruikt, sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit en permanente cookies blijven achter op uw apparaat na sluiting van de browser (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden voor als u terugkeert naar de site). Ieder cookie valt normaliter in één van meerdere categorieën.

Welke soorten cookies gebruikt Vertex?

We omschrijven de door Vertex en zijn aannemers gebruikte categorieën cookies hieronder.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van wezenlijk belang om u in staat te stellen zich te verplaatsen binnen de website en gebruik te maken van de functies. Zonder deze cookies kunnen door u opgevraagde diensten (zoals het navigeren tussen pagina’s) niet worden geleverd.

Prestatiecookies

We maken gebruiken van analysecookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en de prestaties van de website te bewaken, waaronder die van Google Analytics. Hierdoor kunnen we een hoge kwaliteitservaring leveren door ons aanbod aan te passen en snel eventuele problemen te identificeren en herstellen. We kunnen bijvoorbeeld permanente cookies gebruiken om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van het linken tussen pagina’s het effectiefst is, en vaststellen waarom sommige pagina’s foutmeldingen krijgen. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of siteservices onder uw aandacht te brengen, waarvan we denken dat ze u interesseren op grond van uw gebruik van de website. U kunt zich hier uitschrijven van Google Analytics. U kunt zich hier afmelden van Google Analytics.

Website functionele cookies

We maken gebruik van cookies om u bepaalde functionaliteiten ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, de taal of de regio waarin u zich bevindt), of om het platform vanwaar u toegang neemt tot de site te herkennen, en om verbeterde en meer persoonlijke functies te leveren. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere sites bij te houden.

Cookies uitschakelen

Als u niet instemt met het gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze uitschakelen door de instructies voor uw browser te volgen, zoals uitgelegd op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. We maken u erop attent dat sommige van onze diensten wellicht niet goed functioneren als cookies uitgeschakeld zijn. U kunt, indien beschikbaar, zich ook uitschrijven van derde partij cookies door gebruikmaking van de geleverde links in dit beleid inzake cookies.

Verder kunnen sommige van onze dienstverleners, die namens ons cookies op onze site zetten, de mogelijkheid bieden zich uit te schrijven van cookies via de Network Advertising Initiative consumentenuitschrijvings tool, de European Interactive Digital Advertising Alliance consumentenuitschrijvings tool, of de Digital Advertising Alliance’s Consumer Choice Page.

Het beleid inzake cookies geldt niet voor derde partij websites.

We maken u erop attent dat dit beleid inzake cookies niet van toepassing is op, en we geen verantwoordelijkheid dragen voor, de cookies-praktijken van derde partij websites, die gelinkt kunnen zijn aan deze website.

Wijzigingen in het beleid inzake cookies

We kunnen dit beleid inzake cookies bijwerken en we raden u aan dit beleid van tijd tot tijd door te nemen op om de hoogte te blijven hoe we gebruikmaken van cookies.

VERTEX CORPORATE ENTITEITEN WAAROP DEZE VERKLARING VAN TOEPASSING IS
 1. Verenigde Staten: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, gevestigd te: 50 Northern Avenue, Boston, 02210 Massachusetts, Verenigde Staten

 2. Canada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, gevestigd op 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8

 3. Australië: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd., gevestigd te: 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australië

 4. Brazilië: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., gevestigd te: Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brazilië

 5. Zwitserland: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, gevestigd te: Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Zwitserland

 6. Tsjechië: Vertex Pharmaceuticals (Tsjechië) s.r.o., gevestigd te: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praag 4, Tsjechië

 7. Italië: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, gevestigd te: 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Rome, Italië

 8. Frankrijk: Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, gevestigd te: 32 Rue des Mathurins, Etages 4&5, 75008 Parijs, Frankrijk

 9. Duitsland: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, gevestigd te: Sonnenstrasse 19, 80331, München, Duitsland

 10. Spanje: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., gevestigd te: Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Spanje

 11. Nederland: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., gevestigd te: Leidsevaart 20, 2013 HA Haarlem, Nederland

 12. Oostenrijk: Vertex Pharmaceuticals GmbH, gevestigd te: Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wenen, Oostenrijk

 13. Portugal: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., gevestigd te: Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores Portugal

 14. Zweden: Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, gevestigd te: Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm Sweden

 15. Ierland: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, gevestigd te: 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2 Ierland

 16. Verenigd Koninkrijk: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, gevestigd te 2 Kingdom Street, 9th Floor, Londen W2 6BD Verenigd Koninkrijk

 17. Denemarken: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, een Deense tak van Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, gevestigd te: Bredgade 6,1 Floor, 1260 Copenhagen, Denemarken

 18. Noorwegen: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, een Noorse tak van Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, gevestigd te: P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Noorwegen

 19. Griekenland: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (Griekse naamloze vennootschap), met kantoren gevestigd te: 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Griekenland

 20. Polen: Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., gevestigd te: Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warschau, Polen