Vertex Privacy Notice (Polish | Polskie)

Powiadomienie o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019 r.

Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności opisuje praktyki w zakresie ochrony prywatności, stosowane przez firmę Vertex Pharmaceuticals Incorporated oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone, w tym między innymi podmioty wymienione tutaj (łącznie „Vertex”). Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy oraz w inny sposób przetwarzamy dane osobowe oraz wyjaśnia prawa i opcje wyboru dostępne dla osób fizycznych w odniesieniu do ich danych.

Vertex może przekazywać dodatkowe powiadomienia o ochronie prywatności osobom fizycznym w momencie, gdy gromadzimy ich dane. Na przykład uczestnikom badania klinicznego zapewniamy specjalne powiadomienie o ochronie prywatności opisujące nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności w związku z prowadzeniem badań klinicznych. Taki rodzaj powiadomienia „na dany czas” określa, w jaki sposób możemy przetwarzać dostarczone przez Państwa dane w danym czasie.

Uwaga: niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności nie dotyczy przetwarzania przez Vertex danych pracowników ani wykonawców.

Kliknij poniższe linki, aby przejść do poszczególnych sekcji Powiadomienia o ochronie prywatności:

Dane osobowe, które gromadzimy

Czyje dane osobowe gromadzimy

Gromadzimy dane osobowe dotyczące następujących osób: uczestników badania klinicznego, pacjentów, członków rodziny pacjentów, opiekunów lub adwokatów, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, badaczy prowadzących badania kliniczne, naukowców, farmaceutów, wykonawców, konsultantów, kandydatów do pracy, wolontariuszy, osób odwiedzających nasze biura oraz innych osób, które bezpośrednio współpracują z Vertex lub dostawcami usług, lub partnerami biznesowymi Vertex, w tym użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe:

 • Bezpośrednio od osób
 • Za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
 • Od pracowników służby zdrowia
 • Od organizacji zajmujących się badaniami naukowymi na zlecenie oraz badaczy prowadzących badania kliniczne
 • Od agencji rządowych lub z rejestrów publicznych
 • Od zewnętrznych dostawców usług, brokerów danych lub partnerów biznesowych
 • Od grup i stowarzyszeń pacjentów lub branżowych
 • Z mediów społecznościowych lub innych forów publicznych (w tym informacje o zdarzeniach niepożądanych lub skargi dotyczące jakości produktów)
 • Od rekruterów

Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy

Rodzaje gromadzonych i udostępnianych przez nas danych osobowych zależą od charakteru Państwa relacji z Vertex i wymogów obowiązujących przepisów prawnych. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy obejmują:

 • Informacje zdrowotne i medyczne (takie jak szczegóły ubezpieczenia zdrowotnego, informacje o diagnozach i stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, leczenie chorób, informacje genetyczne, wywiad medyczny rodziny i leki, które pacjent może przyjmować, w tym dawkowanie, czas i częstotliwość) gromadzimy w związku z zarządzaniem badaniami klinicznymi, prowadzeniem badań, zapewnianiem programów wsparcia pacjentów, dystrybucją i marketingiem naszych produktów, zarządzaniem okolicznościowym korzystaniem z nich oraz rozszerzonymi programami dostępu i śledzeniem zdarzeń niepożądanych
 • Preferencje oraz osobiste i służbowe dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, stanowisko i nazwa pracodawcy, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i dane kontaktowe w nagłych wypadkach)
 • Dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, stan cywilny i informacje dotyczące rodziców lub opiekunów prawnych)
 • Służbowe dane uwierzytelniające, historia edukacji i zatrudnienia, powiązania instytucjonalne i rządowe, kontrole przygotowania, przeglądy wyników, oceny umiejętności i osobowości oraz tego typu informacje, podane w ramach historii edukacji i zatrudnienia w CV (informacje takie jak doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wynagrodzenie oraz języki)
 • Jeśli są Państwo stroną trzecią, z którą łączy nas lub z którą rozważamy wejście w relację umowną, np. pracownikiem służby zdrowia, gromadzimy publicznie dostępne informacje dotyczące Państwa praktyki, takie jak informacje o licencji, akta dyscyplinarne, wcześniejsze postępowania sądowe i regulacyjne oraz inne informacje związane z analizą due diligence
 • Informacje dotyczące płatności, których musimy dokonać za usługi profesjonalne, takie jak doradztwo, mogą być nam przekazywane przez osoby fizyczne (dane takie jak numer identyfikacji podatkowej i numer rachunku finansowego)
 • Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia, gromadzimy informacje o programach i działaniach, w których Państwo brali udział, naszych interakcjach z Państwem oraz o przepisywaniu naszych produktów i umowach, które Państwo z nami zawarli
 • Nazwa użytkownika i hasło, które mogą Państwo utworzyć w związku z założeniem konta na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej
 • Państwa zdjęcie, nick z mediów społecznościowych lub podpis cyfrowy bądź elektroniczny
 • Informacje dostępne publicznie (takie jak komentarze opisujące wsparcie dla oraz doświadczenie z produktami Vertex)
 • Jeśli są Państwo osobą odwiedzającą biuro Vertex, gromadzimy informacje za pośrednictwem monitoringu wizyjnego (CCTV)
 • Inne informacje, które nam Państwo przekazują (np. w e-mailach, rozmowach telefonicznych, za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych lub w innej korespondencji, np. w badaniach ankietowych na temat rynku, prowadzonych przez firmę Vertex lub jej usługodawców bądź partnerów biznesowych)
Wykorzystywanie przez nas danych osobowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe do następujących celów, pod warunkiem że takie wykorzystanie jest dozwolone przez lokalne prawo:

 • Informowanie Państwa o oferowanych przez nas produktach i usługach oraz odpowiadanie na prośby, zapytania, komentarze i sugestie
 • Analizowanie i ulepszanie naszej komunikacji i strategii (w tym identyfikowanie, kiedy wysłane do Państwa e-maile zostały otrzymane i przeczytane oraz interakcji z nami, w tym w ramach naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych)
 • Prowadzenie, ocenianie, zabezpieczanie i ulepszanie naszej działalności (w tym naszych fizycznych biur), naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz innych produktów i usług, które oferujemy (w tym w celu badań i rozwoju nowych produktów i usług)
 • Dostosowywanie wyświetlanych przez nas treści i wysyłanie ich Państwu w naszych komunikatach oraz na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych
 • Opracowywanie, personalizacja i realizacja działań w obszarze marketingu sprzedaży i zarządzania relacją z klientem, w tym dostarczanie programów i materiałów
 • Administrowanie i analiza ankiet i innych badań rynku
 • Rekrutacja, wspieranie, prowadzenie i zarządzanie badaniami klinicznymi
 • Śledzenie i reagowanie na problemy związane z bezpieczeństwem i jakością produktów (w tym wycofywanie produktów)
 • Przestrzeganie obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem (w tym dotyczących zdarzeń niepożądanych, reklamacji na produkty, przejrzystości wydatków i bezpieczeństwa pacjentów)
 • Analizowanie wykorzystania naszych produktów
 • Wspieranie, ułatwianie i organizacja podróży i innych działań logistycznych dla inicjatyw na rzecz zdrowia publicznego, sympozjów, konferencji oraz wydarzeń naukowych, edukacyjnych, społecznościowych i wolontariackich, w tym tych odbywających się w biurach Vertex
 • Realizacja programów przestrzegania zaleceń dotyczących leków
 • Zarządzanie dostępem do naszych produktów, w tym w przypadku, gdy dostęp taki jest ograniczony prawnie do licencjonowanych lekarzy
 • Wspieranie badań naukowych i innych
 • Jeśli są Państwo stroną trzecią, z którą łączy nas relacja umowna, realizacja i egzekucja warunków umownych regulujących naszą relację z Państwem oraz, w stosownych przypadkach, realizacja płatności za określone lub uzgodnione usługi
 • Określanie i zarządzanie odpowiednimi działaniami w zakresie zaangażowania pacjentów oraz programów wsparcia pacjentów (w tym zapewnienie współpłatności i innej pomocy finansowej, o ile są dostępne)
 • Identyfikacja, interakcja i zaangażowanie pracowników służby zdrowia, w tym liderów myśli oraz ekspertów zewnętrznych
 • Przyznawanie stypendiów i grantów
 • Przypisywanie autorstwa materiałom akademickim i promocyjnym
 • Przestrzeganie wymogów prawnych lub regulacyjnych, procesów obowiązujących w sądach oraz zasad obowiązujących w naszej firmie (w tym procedur związanych z analizą due diligence i realizacją umów)
 • Ochrona przed, identyfikowanie, badanie i reagowanie na oszustwa, nielegalne działania (takie jak przypadki włamania lub niewłaściwe wykorzystywanie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych) oraz roszczenia i inne zobowiązania, w tym egzekwowanie warunków dotyczących usług, które świadczymy
 • Wspieranie i doskonalenie naszych działań rekrutacyjnych (takich jak rozpatrywanie wniosków o zatrudnienie, ocenianie kandydata do pracy, analizowanie trendów oraz monitorowanie statystyk rekrutacji)

Możemy łączyć i/lub pozbawiać elementów identyfikacyjnych wszelkie gromadzone przez nas dane, dzięki czemu dane te nie będą mogły zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby. Możemy wykorzystywać, ujawniać oraz w inny sposób przetwarzać takie dane dla naszych własnych uzasadnionych celów biznesowych – w tym analiz historycznych i statystycznych oraz planowania biznesowego – bez ograniczeń.

W niektórych przypadkach możemy mieć oddzielną umowę lub relację z Państwem w odniesieniu do określonego rodzaju przetwarzania Państwa danych, na przykład jeśli biorą Państwo udział w specjalnym programie, działalności, wydarzeniu lub badaniu klinicznym. Tego typu sytuacje będą podlegać określonym warunkom, powiadomieniom o ochronie prywatności lub formularzom zgody, które zawierają dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane. Będziemy uznawać te dodatkowe warunki w odniesieniu do Państwa danych, dlatego zalecamy zapoznanie się z dodatkowymi warunkami przed udziałem w jakichkolwiek programach.

Dane osobowe, które udostępniamy

Vertex udostępnia dane osobowe w celach opisanych w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności lub w specjalnym Powiadomieniu o ochronie prywatności „na dany czas”, przekazywanym w momencie gromadzenia informacji.

Rodzaje osób lub podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe, obejmują:

 • Podmioty stowarzyszone i spółki zależne Vertex
 • Dostawców usług świadczących usługi w naszym imieniu, w tym:
  • Organizacje prowadzące badania naukowe na zlecenie, które prowadzą badania kliniczne w naszym imieniu
  • Dostawców danych i analityków
  • Obsługę klienta (w tym naszą linię informacji medycznych) oraz dostawców usług wsparcia dla pacjentów (w tym w zakresie jakości produktów i zgłaszania zdarzeń niepożądanych, pomocy w zakresie współpłatności dla pacjentów, programów przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leków itp.)
  • Dostawców usług związanych z wycofywaniem produktów
  • Dostawców technologii (w tym wsparcie technologiczne, dostawców usług poczty elektronicznej i hostingu internetowego, dostawców technologii marketingowych i reklamowych, dostawców komunikacji elektronicznej i tekstowej, twórców aplikacji mobilnych)
  • Podmioty zajmujące się organizacją wydarzeń i podróży, które pomagają w realizacji programów Vertex
  • Dostawców usług płatniczych, spedycyjnych i realizacji zamówień
 • Organy regulacyjne na całym świecie, zgodnie z wymogami prawa, w tym w związku z monitorowaniem, przeglądem i zatwierdzaniem naszych badań, produktów i usług, a także zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych
 • Partnerów, z którymi wspólnie opracowujemy produkty lub usługi
 • Pracowników służby zdrowia, naukowców, pracowników akademickich oraz organizacje zdrowia publicznego
 • Wydawców

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, dane osobowe mogą być udostępniane przez nas w ramach korporacyjnej transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie, reorganizacja, wspólne przedsięwzięcie lub finansowanie bądź sprzedaż naszych aktywów oraz mogą zostać sprzedane lub przekazane stronie trzeciej w ramach takiej transakcji. Możemy również udostępniać dane osobowe następcy prawnemu w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub wdrożenia zarządu komisarycznego. Po takiej sprzedaży lub przeniesieniu mogą Państwo skontaktować się z odbiorcą w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto możemy udostępniać Państwa dane w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz ochrony przed oszustwami, nielegalną działalnością (poprzez identyfikację i reagowanie na przypadki włamania lub niewłaściwego użytkowania naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych) oraz roszczeniami i innymi zobowiązaniami.

Pliki cookie i inne informacje zbierane za pomocą środków automatycznych

My, nasi usługodawcy oraz partnerzy biznesowi, możemy również gromadzić pewne informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie („Informacje automatyczne”). Sprawdź naszą Politykę dotyczącą plików cookie na końcu tej strony, aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie. My, nasi usługodawcy oraz nasi partnerzy biznesowi możemy gromadzić Informacje automatyczne o Państwa aktywności online w czasie oraz poprzez nasze własne i zewnętrzne strony internetowe, kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, w tym przekazywać treści reklamowe. W jurysdykcjach, w których Informacje automatyczne są uważane za dane osobowe lub jeśli Informacje automatyczne są powiązane z danymi osobowymi, będziemy traktować Informacje automatyczne jako dane osobowe zgodnie z niniejszym Powiadomieniem o ochronie prywatności.

Informacje, które gromadzimy za pomocą środków automatycznych, obejmują:

 • Szczegółowe informacje o urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do naszych stron lub aplikacji mobilnych (takich jak adres IP oraz typ systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej)
 • Daty i godziny odwiedzin oraz korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Szczegółowe informacje na temat Państwa interakcji z wysyłanymi przez nas wiadomościami e-mail, w tym łączy, do których Państwo przechodzą oraz Państwa interakcji z jakimikolwiek powiązanymi stronami, w przypadkach dozwolonych na mocy przepisów prawa
 • Informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe i aplikacje mobilne (informacje, takie jak treści oglądane na naszych stronach internetowych oraz o tym, jak użytkownicy poruszają się między naszymi stronami internetowymi, a także o używanych funkcjach naszych aplikacji mobilnych oraz o tym, jak użytkownicy poruszają się między ekranami w naszych aplikacjach mobilnych)
 • Adresy URL, które kierują użytkowników do naszych stron internetowych
 • Wyszukiwane słowa używane do dotarcia do naszych stron lub zlokalizowania naszych aplikacji mobilnych

Przeglądarki internetowe mogą oferować użytkownikom naszych stron internetowych możliwość wyłączenia określonych typów plików cookie; jednak w przypadku wyłączenia plików cookie niektóre funkcje naszych stron internetowych mogą nie działać poprawnie. Menu „Pomoc” w większości przeglądarek internetowych zawiera informacje na temat wyłączania plików cookie lub mogą Państwo w tym celu odwiedzić stronę www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

Informacje dla osób fizycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii

Vertex Pharmaceuticals Incorporated jest na ogół administratorem danych w odniesieniu do operacji przetwarzania danych. W wielu przypadkach lokalny oddział, z którym Państwo współpracują, będzie administratorem danych, samodzielnie lub wspólnie z Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Aby uzyskać listę i dane kontaktowe oddziałów lokalnych, w tym lokalnych administratorów danych w UE, kliknij tutaj.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W tej sekcji identyfikujemy podstawy prawne, na których opieramy się przy przetwarzaniu danych osobowych.

W niektórych przypadkach Vertex ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, które gromadzimy, na przykład w celu rozwoju, administrowania i wspierania naszych produktów i usług, obsługiwania, oceny i ulepszania naszej działalności, wspierania i zarządzania badaniami klinicznymi i innymi programami wsparcia i angażowania pacjentów, promowania badań naukowych, wspierania naszych działań rekrutacyjnych lub w celu wspierania procesu sprzedaży aktywów lub fuzji bądź przejęcia. Możemy także, w razie potrzeby, przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony przed działalnością przestępczą, ochrony prawa krajowego oraz utrzymania bezpiecznego miejsca pracy dla personelu.

W innych przypadkach Vertex przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych umów z naszymi partnerami biznesowymi, takimi jak pracownicy służby zdrowia lub partnerzy, którzy prowadzą rejestry lub dystrybuują nasze produkty.

Konieczne może być również przetwarzanie danych osobowych przez Vertex w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed oszustwami, nielegalnymi działaniami oraz roszczeniami i innymi zobowiązaniami, w tym poprzez egzekwowanie warunków regulujących świadczone przez nas usługi.

Przetwarzanie przez Vertex niektórych informacji dotyczących zdrowia i innych powiązanych informacji może być konieczne, aby spełnić nasze prawne zobowiązania oraz ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia lub do celów naukowych bądź badań historycznych, takich jak dotyczące zdarzeń niepożądanych i zgłaszania bezpieczeństwa produktów.

Vertex może również przetwarzać dane osobowe w sposób wyraźnie dozwolony w obowiązujących przepisach prawnych, takich jak przepisy ustawowe i wykonawcze, które upoważniają Vertex do przetwarzania danych osobowych do celów badań klinicznych.

Jeśli Vertex bazuje na zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, będziemy dążyć do uzyskania takiej zgody w momencie, gdy będziemy gromadzić Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się, jak cofnąć zgodę, prosimy zapoznać się z sekcją „Preferencje i prawa dotyczące prywatności” niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności.

Międzynarodowe transfery danych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone w celach opisanych w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. Na przykład, jeśli znajdują się Państwo poza Stanami Zjednoczonymi lub Wielką Brytanią, zazwyczaj przesyłamy Państwa dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się główna siedziba Vertex, oraz do Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się ponadnarodowa główna siedziba Vertex. Kraje, do których przekazujemy dane osobowe, mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, w którym informacje te zostały pierwotnie przekazane. Przesyłając dane osobowe do innych krajów, bierzemy pod uwagę szereg wymogów, które mogą dotyczyć takich transferów danych.

W szczególności możemy przekazywać dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Wielkiej Brytanii do:

 • Krajów, które Komisja Europejska uznała za posiadające wystarczającą ochronę danych osobowych,
 • Krajów trzecich, dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji o odpowiednim poziomie ochrony:
  • Na podstawie zgodności odbiorcy ze standardowymi klauzulami umownymi, porozumieniem Privacy Shield pomiędzy UE a USA lub Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (Binding Corporate Rules),
  • Na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą lub
  • W inny sposób zgodny z wymogami EOG, na przykład w przypadku gdy transfer jest niezbędny w związku z ważnym interesem publicznym (takim jak zgłaszanie zdarzeń niepożądanych).
Opcje wyboru dotyczące ochrony prywatności w Internecie

Sieci reklamowe

Wspieramy zasady samoregulacji organizacji Digital Advertising Alliance („DAA”). Współpracujemy z reklamodawcami, sieciami reklamowymi, serwerami reklamowymi i firmami analitycznymi („Partnerami reklamowymi”), którzy korzystają z różnych technologii do gromadzenia Informacji automatycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe i aplikacje mobilne oraz analizować, dokąd kierują się użytkownicy po opuszczeniu naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych w celu dostarczania im odpowiednich reklam. Reklamy te mogą pojawiać się na innych stronach internetowych lub w ramach innych usług.

Tacy partnerzy reklamowi mogą z czasem rozpoznać konkretną osobę na stronach internetowych stron trzecich i powiązać różne urządzenia używane przez tę samą osobę. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Partnerzy reklamowi wykorzystują informacje zbierane przez te technologie oraz na temat opcji dotyczących nieakceptowania plików cookie umieszczanych przez niektóre z tych firm na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych, proszę odwiedzić stronę Strona rezygnacji DAA. Jeśli korzystają Państwo ze stron internetowych lub aplikacji mobilnych na terenie Unii Europejskiej, proszę odwiedzić Strona rezygnacji EDAA, a jeśli uzyskują Państwo dostęp do stron z Kanady, proszę odwiedzić Strona rezygnacji DAAC.

Opisane powyżej opcje rezygnacji są specyficzne dla urządzenia i przeglądarki, i mogą nie działać na wszystkich urządzeniach. Jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować za pomocą tych narzędzi rezygnacji, nie oznacza to, że przestaną być u Państwa wyświetlane reklamy. Zamiast tego reklamy będą wyświetlane w oparciu o odwiedzaną stronę internetową, a nie o Państwa zainteresowania.

E-maile marketingowe

Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wysyłać Państwu informacje o produktach i usługach Vertex za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych lub innych handlowych wiadomości e-mail od Vertex, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w danej wiadomości e-mail. Jednakże, nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania takich wiadomości, zachowamy prawo do wysyłania Państwu informacji niezwiązanych z marketingiem (takich jak ważne informacje o bezpieczeństwie produktów lub zmiany warunków dotyczących strony internetowej bądź aplikacji mobilnej).

Preferencje i prawa dotyczące prywatności

Osoby w niektórych jurysdykcjach, takich jak EOG, posiadają określone prawa i możliwości wyboru, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych przez Vertex. Jako punkt kontaktowy wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (data protector officer, „DPO”) w celu umożliwienia skorzystania z tych praw. Proszę odwiedzić sekcję „Jak się z nami skontaktować” poniżej, aby uzyskać dane kontaktowe DPO. W niektórych przypadkach, w których Państwa dane osobowe są dostępne za pośrednictwem portalu internetowego lub platformy internetowej, mogą Państwo bezpośrednio skorzystać z tych praw, postępując zgodnie z instrukcjami na portalu lub platformie.

Należy pamiętać, że jeżeli skorzystanie z tych praw ogranicza naszą zdolność do przetwarzania danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć naszych produktów lub usług osobom, które skorzystają z tych praw lub w inny sposób współpracować z takimi osobami w przyszłości. Ponadto przysługujące Państwu prawa i możliwości wyboru mogą być ograniczone w określonych okolicznościach: na przykład, w przypadku gdy zażądają Państwo usunięcia informacji, co do których jesteśmy prawnie zobowiązani lub posiadamy uzasadniony interes, aby je zatrzymać.

Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania tożsamości osoby w związku z wnioskami dotyczącymi danych osobowych, aby zapewnić, że dostarczamy informacje osobom, których informacje te dotyczą i zezwalamy tylko tym osobom lub ich upoważnionym przedstawicielom na korzystanie z praw w odniesieniu do tych danych osobowych.

Informacje na temat praw i opcji wyboru przysługujących użytkownikom w odniesieniu do plików cookie i śledzenia online można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i inne informacje gromadzone za pomocą środków automatycznych” niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego swojego państwa członkowskiego.

Wycofanie zgody

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami w formularzu świadomej zgody lub anulować subskrypcję e-maili marketingowych zgodnie z instrukcjami w sekcji „Marketingowe wiadomości e-mail” powyżej. W niektórych okolicznościach wycofanie zgody na wykorzystywanie lub udostępnianie danych osobowych przez Vertex będzie oznaczać, że Vertex nie będzie w stanie dostarczyć Państwu produktów lub usług ani w inny sposób współpracować z Państwem.

Dostęp do danych osobowych

Mogą Państwo wystąpić o dostęp do danych osobowych dotyczących Państwa, które znajdują się w naszym posiadaniu. Jeśli zaakceptujemy Państwa wniosek, dostarczymy Państwu kopię danych osobowych dotyczących Państwa w zwykłym toku działalności, w powszechnie używanym formacie. Mogą Państwo zażądać skorygowania błędów w swoich danych osobowych. Możemy odrzucić Państwa wniosek o dostęp lub poprawienie Państwa danych, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli odrzucimy Państwa wniosek, powiadomimy Państwa o przyczynach jego odrzucenia.

Przenoszenie danych osobowych

Mogą Państwo wystąpić o przeniesienie Państwa danych osobowych do innego administratora danych. Możemy odrzucić Państwa wniosek, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli odrzucimy Państwa wniosek, powiadomimy Państwa o przyczynach jego odrzucenia.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu oraz usunięcie danych osobowych

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, mogą Państwo w dowolnej chwili z uzasadnionych prawem powodów sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia z naszych rejestrów. Możemy odrzucić Państwa wniosek, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli odrzucimy Państwa wniosek, powiadomimy Państwa o przyczynach jego odrzucenia.

Pracownicy służby zdrowia

Dostęp do sekcji pracowników służby zdrowia na niektórych z naszych stron internetowych jest chroniony hasłem za pomocą technologii uwierzytelniania użytkownika, zapewnianej przez dostawcę zewnętrznego („usługa uwierzytelniania”). Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia i chcą uzyskać dostęp do sekcji takich stron, przeznaczonej dla pracowników służby zdrowia, muszą Państwo najpierw zarejestrować się w usłudze uwierzytelniania. Następnie będą Państwo mogli skorzystać z uwierzytelnionej nazwy użytkownika i hasła, aby uzyskać dostęp do sekcji dla pracowników służby zdrowia na stronie internetowej.

Procedura rejestracji odbywa się na stronie internetowej usługi autoryzacji świadczonej przez stronę trzecią, a jeśli są Państwo mieszkańcami Unii Europejskiej, strona ta jest „administratorem” tych danych. Po zarejestrowaniu się lub skorzystaniu z usługi uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do jednej z naszych stron internetowych, usługa uwierzytelniania automatycznie przekaże zaszyfrowane dane rejestracyjne na serwery Vertex, dostawców usług Vertex lub partnerów biznesowych Vertex. Jednakże Vertex, dostawcy usług Vertex lub partnerzy biznesowi Vertex nie będą otrzymywać Państwa danych osobowych w ramach zapewniania dostępu do sekcji dla pracowników służby zdrowia.

Zachowywanie danych

Zachowamy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cel, dla którego informacje te zostały zgromadzone, w zależności od celu (celów), dla którego (których) informacje te zostały zgromadzone, charakteru informacji, wszelkich stosunków umownych, które mogą regulować przechowywanie danych oraz naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych. Następnie zniszczymy Państwa dane lub poddamy je procesowi anonimizacji zgodnie z obowiązującym prawem.

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Vertex utrzymuje uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu chronić przechowywane przez nas dane osobowe przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że środki, które utrzymujemy, zapewnią bezpieczeństwo danych osobowych.

Linki do stron internetowych i treści stron trzecich

Dla wygody i informacji możemy udostępniać linki do stron internetowych i innych treści stron trzecich, które nie są własnością Vertex lub nie są obsługiwane przez Vertex. Strony internetowe i treści stron trzecich, do których prowadzą umieszczane przez nas linki, mogą posiadać oddzielne powiadomienia lub zasady dotyczące ochrony prywatności. Vertex nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności jakiegokolwiek podmiotu, którego nie jest właścicielem ani którego nie kontroluje.

Aktualizacje naszego Powiadomienia o ochronie prywatności

Vertex zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Gdy dokonamy aktualizacji niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności, powiadomimy Państwa o zmianach, które zostaną uznane za istotne zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, aktualizując datę niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności i dostarczając inne powiadomienie zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy również powiadamiać Państwa o zmianach w Powiadomieniu o ochronie prywatności w inny sposób, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych podanych danych kontaktowych.

Jak się z nami skontaktować

Mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawie pytań, uwag lub skarg dotyczących niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, lub poprosić o dostęp lub korektę swoich danych. Składając wniosek lub skargę, należy udzielić wystarczająco szczegółowych informacji (w tym określić relację z nami) oraz przekazać wszelką istotną dokumentację. Dane kontaktowe naszego globalnego Biura ds. prywatności oraz globalnego inspektora ochrony danych dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych Vertex, oprócz Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, są następujące:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Legal Department - Privacy Office
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
Adres e-mail: privacy@vrtx.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH są następujące:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Niemcy)
Adres e-mail: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

POLITYKA VERTEX DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2018 r.

Zgoda

Korzystając ze strony internetowej Vertex i wszelkich innych stron internetowych (w tym stron internetowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych) będących własnością Vertex lub kontrolowanych przez Vertex oraz które zawierają linki do niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie (zwanych łącznie „Stroną internetową”), wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które Państwa przeglądarka przechowuje na Państwa urządzeniu na żądanie niektórych stron internetowych. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem do początkowej domeny internetowej podczas kolejnych wizyt w tej domenie. Większość stron internetowych zawiera elementy z wielu domen internetowych, więc podczas odwiedzania witryny przeglądarka może otrzymywać pliki cookie z różnych źródeł.

Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają efektywną nawigację między stronami, zapamiętują preferencje i ogólnie poprawiają komfort korzystania z witryny. Mogą być również wykorzystywane do dostosowywania reklam do Państwa zainteresowań poprzez śledzenie przeglądania stron internetowych.

Stosowane są dwa podstawowe typy plików cookie, sesyjne i trwałe. Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu po jej zamknięciu (na przykład w celu zapamiętania preferencji użytkownika po powrocie na stronę internetową). Każdy plik cookie zazwyczaj należy do jednej z kilku kategorii.

Jakie typy plików cookie wykorzystuje Vertex?

Opisujemy kategorie plików cookie, z których korzysta Vertex i jej kontrahenci.

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Państwu poruszanie się po Stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie nie można zapewnić usług, o które Państwo poprosili (np. poruszanie się między stronami).

Pliki cookie dotyczące wydajności

Wykorzystujemy analityczne pliki cookie do analizy, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz aby monitorować jej wydajność, w tym m.in. pliki cookie dostępne w ramach usługi Google Analytics. Dzięki temu możemy zaoferować wysoką jakość, dostosowując naszą ofertę oraz szybko identyfikując i rozwiązując wszelkie pojawiające się problemy. Na przykład możemy wykorzystywać pliki cookie dotyczące wydajności, aby śledzić, które strony są najbardziej popularne, która metoda łączenia stron jest najskuteczniejsza oraz określić, dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędach. Możemy również używać tych plików cookie do wyróżniania artykułów lub serwisów, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące w oparciu o korzystanie przez Państwa z witryny. Mogą Państwo zrezygnować ze stosowania usługi Google Analytics tutaj.

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności

Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu pewną funkcjonalność. Na przykład, aby zapamiętać wybory, jakich Państwo dokonują (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują) lub rozpoznać platformę, z której uzyskują Państwo dostęp do strony internetowej oraz zapewnić ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie nie są używane do śledzenia przeglądania na innych stronach internetowych.

Wyłączanie plików cookie

Jeśli nie zgadzają się Państwo na używanie plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne, można je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami przeglądarki, wg opisu na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Należy pamiętać, że niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone. Mogą Państwo również zrezygnować z plików cookie stron trzecich, jeśli jest to możliwe, korzystając z łączy zawartych w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Co więcej, niektórzy z naszych dostawców usług, którzy wgrywają pliki cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w naszym imieniu, mogą oferować możliwość rezygnacji z plików cookie za pośrednictwem opcji rezygnacji klienta Network Advertising Initiatives, opcji rezygnacji klienta European Interactive Digital Advertising Alliance lub Digital Advertising Alliance’s Consumer Choice Page.

Polityka dotycząca plików cookie nie obejmuje stron internetowych stron trzecich

Należy pamiętać, że niniejsza polityka dotycząca plików cookie nie dotyczy, a my nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki związane z wykorzystywaniem plików cookie przez strony internetowe stron trzecich, które mogą być powiązane z niniejszą Stroną internetową.

Zmiany w Polityce dotyczącej plików cookie

Możemy aktualizować niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie i zachęcamy do okresowego sprawdzania Polityki, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie.

JEDNOSTKI KORPORACYJNE VERTEX OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ
 1. Stany Zjednoczone: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, z siedzibą przy 50 Northern Avenue, Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone 02210

 2. Kanada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, z siedzibą przy 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Kanada M5J 2N8

 3. Australia: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd., z siedzibą przy 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australia

 4. Brazylia: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., z siedzibą przy Rua Trindade, nr 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo

 5. Szwajcaria: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, z siedzibą przy Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Szwajcaria

 6. Czechy: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., z siedzibą przy Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praga 4, Czechy

 7. Włochy: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, z siedzibą przy 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Rzym, Włochy

 8. Francja: Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, z siedzibą przy 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paryż, Francja

 9. Niemcy: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, z siedzibą przy Sonnenstrasse 19, 80331, Monachium, Niemcy

 10. Hiszpania: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., z siedzibą przy Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madryt, Hiszpania

 11. Holandia: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., z siedzibą przy Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem, Holandia

 12. Austria: Vertex Pharmaceuticals GmbH, z siedzibą przy Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wiedeń Austria

 13. Portugalia: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., z siedzibą przy Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores Portugalia

 14. Szwecja: Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, z siedzibą przy Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Sztokholm Szwecja

 15. Irlandia: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, z siedzibą przy 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2 Irlandia

 16. Wielka Brytania: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, z siedzibą przy 2 Kingdom Street, 9th Floor, Londyn W2 6BD Wielka Brytania

 17. Dania: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, duński oddział Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, z siedzibą przy Bredgade 6,1 Floor, 1260 Kopenhaga

 18. Norwegia: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, norweski oddział Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, z siedzibą przy P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norwegia

 19. Grecja: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (grecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą przy 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Grecja

 20. Polska: Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., z siedzibą przy Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warszawa, Polska