Vertex Privacy Notice (Swedish | Svenska)

Integritetsmeddelande

Senaste uppdatering: 8 juli 2019

Detta integritetsmeddelande beskriver integritetsrutiner hos Vertex Pharmaceuticals Incorporated och dess dotterbolag och filialer, inklusive men ej begränsat till de enheter som anges här (gemensamt betecknade ”Vertex”). Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in, använder, utlämnar och på annat sätt behandlar personuppgifter, samt förklarar de rättigheter och valmöjligheter som en person har med avseende på sina personuppgifter.

Det kan hända att Vertex lämnar ytterligare integritetsmeddelanden till en person vid den tidpunkt vi samlar in hans eller hennes personuppgifter. Exempelvis lämnar vi ett särskilt integritetsmeddelande till personer som deltar i kliniska prövningar som beskriver våra integritetsmetoder i samband med genomförandet av kliniska prövningar. Denna typ av ”omedelbart föregående” meddelande reglerar hur vi behandlar information som du då lämnar.

Vänligen observera att detta Integritetsmeddelande inte gäller för hur Vertex behandlar anställdas eller leverantörers uppgifter.

Klicka på länkarna nedan för att gå till integritetsmeddelandets motsvarande avsnitt:

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vems personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter om följande personer: Personer som deltar i kliniska prövningar, patienter, patientens familjemedlemmar, vårdgivare eller advokater, läkare och annan sjukvårdspersonal, kliniska prövare, forskare, apotekare, leverantörer, konsulter, arbetssökande, frivilliga försökspersoner, besökare på våra kontor och andra personer som interagerar direkt med Vertex eller dess tjänsteleverantörer eller affärspartners, inklusive användare av webbplatser och mobilappar.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar personuppgifter:

 • Direkt från personer
 • Via våra webbplatser och mobilapplikationer
 • Från hälso- och sjukvårdspersonal
 • Från kontraktsforskningsorganisationer och kliniska prövare
 • Från statliga myndigheter och allmänna register
 • Från tredjepartstjänsteleverantörer, datamäklare och affärspartners
 • Från bransch- och patientorganisationer
 • Från sociala medier eller övriga allmänna forum (inklusive information om biverkningar eller produktkvalitetsklagomål)
 • Från rekryterare

Olika typer av personuppgifter som vi samlar in

De typer av personuppgifter som vi samlar in och delar beror på vad för slags relation du har till Vertex samt de krav som avses i gällande lag. De olika typer av personuppgifter vi samlar in omfattar:

 • Hälsorelaterad och medicinsk information (såsom sjukförsäkringsuppgifter, information om fysiska och psykiska hälsotillstånd och diagnoser, behandlingar av medicinska tillstånd, genetisk information, familjens sjukdomshistorik samt eventuell aktuell medicinering, inklusive dosering, tidpunkt och frekvens) som vi samlar in i samband med att vi hanterar kliniska prövningar, genomför forskning, när vi erbjuder patientstödsprogram, distribuerar och marknadsför våra produkter, hanterar program för humanitär användning av och utökad tillgång till läkemedel (compassionate use- och expanded access-program) samt vid uppföljning av biverkningsrapporter.
 • Kontaktuppgifter och inställningar, både personliga och till jobbet (såsom namn, yrkestitel och arbetsgivarnamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och nödkontaktinformation)
 • Biografisk och demografisk information (såsom födelsedatum, ålder, kön, civilstånd och information om föräldrar eller vårdnadshavare)
 • Yrkesmeriter, utbildnings- och yrkesbakgrund, institutionell och myndighetsanknytning, bakgrundskontroller, prestationsgranskningar, anlags- och personlighetsbedömningar, samt sådan information som ingår som utbildnings- eller arbetsbakgrund i en meritförteckning eller i ett CV (såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, lön och språkkunskaper)
 • Om du är en tredje part som vi har eller överväger en avtalsrelation med, t.ex. om du arbetar inom hälso- och sjukvård, samlar vi vin offentligt tillgängliga uppgifter relaterade till din praktik, t.ex. licensuppgifter, disciplinär historik, tidigare processer och regulatoriska förfaranden och andra uppgifter relaterade till due diligence
 • Betalningsrelaterad information som vi behöver för att betala för professionella tjänster, exempelvis konsultation, som en person kan lämna till oss (såsom momsregistreringsnummer och bankkontouppgifter)
 • Om du arbetar inom hälso- och sjukvård samlar vi in information om de program och aktiviteter du deltagit i, vår interaktion med dig, de sammanhang där du ordinerat våra produkter samt de avtal som du har verkställt med oss
 • Användarnamn och lösenord som du eventuellt väljer i samband med att du skapar ett konto på vår webbplats eller mobilapplikation
 • Din bild, ditt användarnamn på sociala medier eller din digitala eller elektroniska signatur
 • Allmänt tillgänglig information (såsom kommentarer som beskriver stöd för och erfarenhet av Vertex-produkter)
 • Om du är en besökare på ett Vertex-kontor samlar vi in uppgifter via intern-tv (CCTV)
 • Annan information som du lämnar oss (såsom i e-postmeddelanden, telefonsamtal, via våra webbplatser eller mobilapplikationer eller annan kommunikation, som exempelvis marknads-undersökningar, med antingen Vertex eller dess tjänsteleverantörer och affärspartners)
Hur vi använder personuppgifter

Det kan hända att vi använder personuppgifter i följande syften, förutsatt att sådan användning är tillåten enligt lokalt gällande lagar:

 • För att informera dig om de produkter och tjänster vi erbjuder samt besvara begäranden, förfrågningar, kommentarer och förslag
 • För att analysera och förbättra våra kommunikationer och strategier (inklusive genom att kontrollera när de e-postmeddelanden som har skickats till dig har mottagits och lästs, såväl som din interaktion med oss, inklusive på våra webbplatser och via våra mobilappar)
 • För att driva, utvärdera, säkra och förbättra vår verksamhet (inklusive våra fysiska kontor), våra webbplatser och mobilapplikationer samt övriga produkter och tjänster som vi erbjuder (bland annat genom att forska kring och utveckla nya produkter och tjänster)
 • För att skräddarsy det innehåll som visas för och skickas till dig i våra meddelanden och på våra webbplatser och mobilappar
 • För att utveckla, anpassa och utföra försäljning och marknadsföring och hantering av kundrelationer, inklusive leveransen av program och material
 • För att administrera och analysera undersökningar och övrig marknadsforskning
 • För att bemanna, underlätta, utföra och hantera kliniska prövningar
 • För att följa upp och besvara klagomål om säkerhet och produktkvalitet (inklusive produktåterkallelser)
 • För att efterleva regelmässiga övervaknings- och rapporteringsskyldigheter (inklusive de som rör biverkningar, produktklagomål, transparens i fråga om utgifter samt patientsäkerhet)
 • För att analysera hur våra produkter används
 • För att stödja, underlätta och arrangera resor och annan logistik för offentliga sjukvårdsinitiativ, symposier, konferenser och vetenskaps-, utbildnings- och volontärevenemang, inklusive de som arrangeras på Vertex-kontor
 • För att underlätta program för ordinationsföljsamhet
 • För att hantera tillgången till våra produkter, inklusive sammanhang där tillgången är enligt lag begränsad till licensierade läkare
 • För att underlätta akademiska och övriga forskningar och studier
 • Om du är en tredje part som vi har en avtalsrelation med, för att utföra och genomdriva de avtalsvillkor som reglerar vår relation med dig och, om tillämpligt, betala dig för definierade eller överenskomna tjänster
 • För att definiera och hantera lämpliga patientaktiviteter samt patientstödsprogram (bland annat genom att erbjuda medfinansiering och annan finansiell hjälp i förekommande fall)
 • För att identifiera, samverka med och engagera vårdpersonal, inklusive innovationsledare och externa experter
 • För att dela ut stipendier och bidrag
 • För att tillskriva upphovsmannaskap till akademiskt och reklammässigt material
 • För att efterleva rättsliga och regulatoriska krav, juridiska processer samt våra företagspolicyer (inklusive due diligence och avtalsaktiviteter)
 • För att skydda mot, identifiera, utreda och åtgärda bedrägeri, olaglig verksamhet (såsom dataintrång eller missbruk av våra webbplatser och mobilapplikationer) samt fordringar och övriga förpliktelser, bland annat genom att upprätthålla villkoren som reglerar de tjänster vi erbjuder
 • För att underlätta och förbättra våra rekryteringsaktiviteter (t.ex. behandling av anställningsansökningar, utvärdering av jobbkandidater för en viss arbetsuppgift, trendanalyser samt övervakning av rekryteringsstatistik)

Det kan hända att vi aggregerar och/eller anonymiserar den information vi samlar in på så sätt att informationen inte längre identifierar någon särskild person. Det kan hända att vi använder, lämnar ut och på annat sätt behandlar sådan information för våra egna lagenliga verksamhetssyften – inklusive historisk och statistisk analys samt verksamhetsplanering – utan begränsning.

I vissa sammanhang kan vi ha ingått ett särskilt avtal eller förhållande med dig om att behandla dina uppgifter på ett specifikt sätt, som till exempel om du deltar i ett speciellt program, aktivitet, evenemang eller klinisk prövning. Dessa sammanhang kommer att regleras av särskilda villkor, integritetsmeddelanden eller samtyckesformulär som kommer att tillhandahålla tilläggsinformation om hur vi kommer att behandla dina uppgifter. Vi kommer att beakta dessa tilläggsvillkor med avseende på dina uppgifter och därför rekommenderar vi starkt att du läser igenom tilläggsvillkoren innan du deltar i något program

Vilka personuppgifter vi delar

Vertex delar personuppgifter i de syften som anges i detta Integritetsmeddelande eller i ett särskilt ”omedelbart föregående” integritetsmeddelande som lämnas vid den tidpunkt vi samlar in uppgifterna.

Personer och enheter som vi delar personuppgifter med omfattar:

 • Vertex filialer och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, inklusive:
  • Kontraktsforskningsorganisationer som genomför kliniska prövningar för vår räkning
  • Datalagrings- och analysleverantörer
  • Kundtjänsts- (inklusive vår läkemedelsupplysning) och patientstödsleverantörer (inklusive de som ansvarar för rapportering om produktkvalitet och biverkningar, medfinansieringsstöd för patienter, program för ordinationsföljsamhet, osv.)
  • Leverantörer av produktåterkallelsetjänster
  • Teknikleverantörer (inklusive tekniksupport, e-postleverantörer och webbhotell, leverantörer av marknadsförings- och reklamteknik, e-post- och textkommunikationsleverantörer, mobilapplikationsutvecklare)
  • Evenemangsplanerare och resebyråer som hjälper till med Vertex-program
  • Betalnings-, transport- och uppföljningstjänsteleverantörer
 • Tillsynsmyndigheter världen över, såsom enligt lag krävs, bland annat i samband med övervakning, granskning och godkännande av våra studier, produkter och tjänster samt biverkningsrapportering
 • Partner som vi gemensamt utvecklar produkter eller tjänster med
 • Hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, akademiker och offentliga sjukvårdsorganisationer
 • Förläggare

Såvida det inte enligt gällande lag är förbjudet, kan det hända att vi lämnar ut personuppgifter som en del av en företagstransaktion, såsom fusion, förvärv, omorganisering, joint venture, samt finansiering eller försäljning av våra tillgångar, i de fall de kan säljas eller överlåtas till en tredje part som del av en sådan transaktion. Det kan också hända att vi röjer personuppgifter till en efterföljande enhet vid obestånd, konkurs eller tvångsförvaltning. Efter en sådan försäljning eller överlåtelse får du kontakta övertagaren gällande eventuella frågor om hur dina personuppgifter behandlas.

Dessutom kan det hända att vi delar dina uppgifter för att efterleva rättsliga och regulatoriska krav och skydda mot bedrägeri, olaglig verksamhet (bland annat genom att identifiera och åtgärda dataintrång eller missbruk av våra webbplatser och mobilapplikationer) samt fordringar och övriga förpliktelser.

Kakor och annan automatiserad informationsinsamling

Det kan också hända att vi, våra tjänsteleverantörer och våra samarbetspartner samlar in viss information om hur våra webbplatser och mobilapplikationer används med hjälp av automatiserade medel såsom kakor, webbfyrar och annan teknik (”automatiserad information”). Läs vår cookiepolicy i slutet av denna sida för mer information om kakor. Det kan hända att vi och våra tjänsteleverantörer och affärspartners samlar in automatiserad information om dina online-aktiviteter över tid på våra egna och tredje parters webbplatser när du använder våra webbplatser och mobilappar, inklusive för att leverera reklamrelaterat innehåll. I jurisdiktioner där automatiserad information anses utgöra personlig information, eller om vi kopplar automatiserad information till personlig information, kommer vi att behandla automatiserad information som personlig information i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

Information som vi samlar in med hjälp av automatiserade medel omfattar:

 • Uppgifter om de enheter som används för att få tillgång till våra webbplatser och mobilapplikationer (såsom IP-adresser samt typ av operativsystem och webbläsare)
 • Datum och tider då du har besökt och använt våra webbplatser och mobilapplikationer
 • Såvida det enligt lagen är tillåtet, uppgifter kring din interaktion med e-postmeddelanden som vi eventuellt skickar dig, om bland annat vilka länkar du klickar på och vad du har för interaktion med länkade webbplatser
 • Information om hur våra webbplatser och mobilapplikationer används (till exempel det innehåll som visas på våra webbplatser och hur användare navigerar mellan våra webbsidor, eller vilka funktioner används på våra mobilapplikationer och hur användare navigerar mellan olika fönster i våra mobilapplikationer)
 • URL:er som hänvisar besökare till våra webbplatser
 • Söktermer som används för att komma åt våra webbplatser och hitta våra mobilapplikationer

Det kan hända att webbläsare erbjuder våra webbplatsers användare möjligheten att avaktivera mottagning av vissa typer av kakor, men om kakor avaktiveras kommer dock en del av våra webbplatsers funktioner inte att fungera som de ska. Hjälpmenyn på de flesta webbläsare innehåller information om hur man avaktiverar kakor, eller så kan du besöka www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

Information till personer bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Förenade kungariket

Vertex Pharmaceuticals Incorporated är i allmänhet dataregisteransvarig när det gäller behandlingen av dina uppgifter. I många fall kommer den lokala filialen som du interagerar med att vara dataregisteransvarig, antingen ensam eller gemensamt med Vertex Pharmaceuticals Incorporated. För en lista över lokala filialer och deras kontaktuppgifter, inklusive lokala dataregisteransvariga inom EU, klicka här.

Rättslig grund för behandling av uppgifter

I detta avsnitt anger vi de rättsliga grunderna som vi utgår ifrån för att behandla personuppgifter.

I vissa fall ligger det i Vertex lagenliga intresse att behandla de personuppgifter vi samlar in för att exempelvis utveckla, administrera och understödja våra produkter och tjänster, för att bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet, för att underlätta och hantera kliniska prövningar samt övriga patientbefrämjande och patientengagerande program, för att understödja våra rekryteringsaktiviteter eller för att underlätta en försäljning av tillgångar eller en fusion eller ett förvärv. Vi kan också behandla dina personuppgifter så som nödvändigt för att skydda mot lagbrott, för att efterleva inhemska lagar samt för att hålla arbetsplatserna säkra för personalen.

I andra fall behandlar Vertex personuppgifter för att uppfylla våra avtal med våra affärspartners, såsom sjukvårdspersonal eller partners som upprätthåller register eller distribuerar våra produkter.

Det kan också vara nödvändigt att Vertex behandlar personuppgifter för att fastställa, åtgärda eller skydda mot bedrägerier, olaglig verksamhet samt fordringar och övriga förpliktelser, bland annat genom att upprätthålla villkoren som reglerar de tjänster vi erbjuder.

Det kan vara nödvändigt att Vertex behandlar hälsorelaterad och annan dylik information för att efterleva våra lagstadgade skyldigheter och av skäl som ligger i det allmänna intresset inom vård eller i vetenskapligt eller historiskt forskningssyfte, när det exempelvis gäller rapportering om biverkningar och produktsäkerhet.

Det kan även hända att Vertex behandlar personuppgifter utifrån vad som enligt gällande rättsliga krav är i särskilda fall tillåtet, när till exempel lagar och regelverk auktoriserar Vertex att behandla personuppgifter i syften för kliniska prövningar.

Om Vertex förlitar sig på samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, kommer vi att be dig om ett sådant samtycke vid den tidpunkt då vi samlar in dina personuppgifter. För information om hur man drar tillbaka sitt samtycke, se avsnittet ”Integritetsinställningar och rättigheter” i detta Integritetsmeddelande.

Internationell dataöverföring

Det kan hända att vi överför dina personuppgifter till andra länder än det land där uppgifterna ursprungligen insamlades i de syften som anges i detta Integritetsmeddelande. Om du exempelvis är bosatt utanför USA eller Storbritannien kommer vi vanligtvis att överföra dina personuppgifter till USA där Vertex har sitt huvudkontor och till Storbritannien där Vertex har sitt internationella huvudkontor. Det kan hända att de länder dit vi överför personuppgifter inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen lämnade uppgifterna. När vi överför personuppgifter över gränser tar vi hänsyn till en rad olika krav som kan gälla för sådana överföringar.

Närmare bestämt kan det hända att vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Förenade kungariket till:

 • Länder som Europeiska kommissionen har ansett skyddar personuppgifter på ett adekvat sätt,
 • Tredjeländer som Europeiska kommissionen inte antagit något beslut om adekvat skyddsnivå:
  • I enlighet med mottagarens efterlevnad av standardavtalsklausuler, skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna (EU-US Privacy Shield) eller bindande företagsbestämmelser,
  • I enlighet med samtycke från den person som uppgifterna hänför sig till, eller
  • Så som på annat sätt tillåtet enligt gällande EES-krav, t.ex. om överföringen är nödvändig för viktigt allmänintresse (exempelvis rapportering om negativa händelser).
Valmöjligheter online i fråga om integritet

Annonsnätverk

Vi ansluter oss till självregleringsprinciperna i Digital Advertising Alliance (”DAA”). Vi jobbar med annonsörer, annonsnätverk, annonsservrar och analysföretag (”annonspartners”) som använder sig av olika tekniker för att samla in automatiserad information i syfte att förstå hur våra webbplatser och mobilappar används, samt för att analysera vart användare fortsätter att navigera efter att ha lämnat våra webbplatser och mobilappar i syfte att leverera relevanta annonser. Det kan hända att dessa annonser visas på andra webbplatser eller tjänster.

Det kan hända att dessa annonspartners över tid känner igen en viss person på tredjepartswebbplatser och länkar samman olika enheter som används av samma person. För mer information om hur annonspartners använder de uppgifter de samlar in med hjälp av dessa tekniker, samt om dina valmöjligheter att inte godkänna att en del av dessa företag placerar kakor på våra webbplatser och mobilapplikationer, besök DAA:s bortvalssida. Om du kommer åt webbplatserna eller mobilapparna från Europeiska unionen, besök EDAA:s bortvalssida och om du kommer åt webbplatserna från Kanada, besök DAAC:s bortvalssida.

De bortvalsmöjligheter som beskrivs ovan är enhets- och webbläsarspecifika och fungerar kanske inte på alla enheter. Om du väljer att avstå med hjälp av något av dessa bortvalsverktyg, innebär detta inte att du inte längre kommer att se några annonser. Annonserna du kommer att se bestäms då utifrån den webbplats du besöker och inte utifrån dina intressen.

E-postmeddelanden i marknadsföringssyfte

Där det enligt lag är tillåtet kan det hända att vi skickar till dig information om Vertex-produkter och tjänster genom e-post. Du kan avprenumerera från e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte och övriga kommersiella e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna i e-posten. Även om du väljer att avstå från sådana meddelanden, förbehåller vi oss dock rätten att skicka till dig icke-marknadsföringsmässiga meddelanden (såsom säkerhetsinformation eller ändringar i webbplatsers och mobilapplikationers användarvillkor).

Integritetsinställningar och rättigheter

Personer som är bosatta inom vissa jurisdiktioner, såsom EES, har vissa rättigheter och valmöjligheter i fråga om Vertex behandling av deras personuppgifter. Vi har utnämnt ett dataskyddsombud (data protection officer, nedan ”DPO”) till kontaktperson för att utöva dessa rättigheter. Gå till avsnittet ”Kontakta oss” nedan för att få reda på DPO:s kontaktinformation. I vissa fall där dina personuppgifter finns tillgängliga genom en online-portal eller plattform kan det hända att du kan direkt utöva dessa rättigheter genom att följa instruktioner som finns på portalen eller plattformen.

Observera att om utövandet av dessa rättigheter begränsar vår förmåga att behandla personuppgifter, kan det hända att vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till personer som utövar dessa rättigheter, eller på annat sätt interagera med sådana personer framöver. Dina rättigheter och valmöjligheter kan dessutom begränsas i vissa fall, t.ex. om du ber oss att radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller eller som vi har övertygande berättigade intressen att behålla.

Vi förbehåller oss rätten att verifiera personens identitet i samband med en begäran om personuppgifter för att säkerställa att vi lämnar uppgifterna till den person de hänför sig till och endast tillåter denna person eller dennes auktoriserade företrädare att utöva rättigheter med avseende på denna information.

För information om rättigheter och valmöjligheter som användare har med avseende på kakor och online-spårning, se avsnittet ”Kakor och annan automatiserad informationsinsamling” i detta Integritetsmeddelande.

Vänligen observera att personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan också ha rätt till att lämna in ett klagomål via sin medlemsstats tillsynsmyndighet.

Tillbakadragande av samtycke

I de fall du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter kan du dra tillbaka detta samtycke genom att följa instruktionerna i formuläret för informerat samtycke eller avprenumerera från e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte med hjälp av instruktionerna i avsnittet ovan om ”E-postmeddelanden i marknadsföringssyfte”. Under vissa omständigheter kan tillbakadragande av ditt samtycke om Vertex användning och utlämnande av dina personuppgifter innebära att Vertex inte kan erbjuda dig produkter eller tjänster eller på annat sätt interagera med dig.

Tillgång till personuppgifter

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter vi upprätthåller om dig. Om vi godkänner din begäran kommer vi att ge dig en kopia av de personuppgifter vi upprätthåller om dig inom ramen för vår ordinarie verksamhet, i ett allmänt använt format. Du kan begära att få korrigera eventuella fel i dina personuppgifter. Det kan hända att vi avvisar din begäran att få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter utifrån vad som enligt gällande lag är tillåtet. Om vi avvisar din begäran kommer vi att underrätta dig om varför vi avvisat den.

Portabilitet av personuppgifter

Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till en annan dataregisteransvarig. Det kan hända att vi avvisar din begäran utifrån vad som enligt gällande lag är tillåtet. Om vi avvisar din begäran kommer vi att underrätta dig om varför vi avvisat den.

Invändning mot och borttagning av personuppgifter

I den mån som det enligt gällande lag är tillåtet, kan du på juridiska grunder när som helst komma med invändningar mot att dina personuppgifter behandlas eller begära att de raderas från våra register. Det kan hända att vi avvisar din begäran utifrån vad som enligt gällande lag är tillåtet. Om vi avvisar din begäran kommer vi att underrätta dig om varför vi avvisat den.

Hälso- och sjukvårdspersonal

På en del av våra webbplatser är avdelningen för hälso- och sjukvårdsperson lösenordsskyddad med hjälp av en tredjeparts leverantör av autentiseringsteknik (”autentiseringstjänst”). Om du arbetar inom hälso- och sjukvård och vill få tillgång till avdelningen för hälso- och sjukvårdspersonal måste du först registrera dig med hjälp av autentiseringstjänsten. Du kan sedan använda ditt autentiserade användarnamn och lösenord för att få tillgång till webbplatsens avdelning för hälso- och sjukvårdspersonal.

Registreringen sker på webbplatsen för den tredje partens autentiseringstjänst och om du är bosatt inom den Europeiska unionen är det denna part som är ”dataregisteransvarig” för dessa uppgifter. När du registrerar eller använder autentiseringstjänsten för att få tillgång till en av våra webbplatser kommer autentiseringstjänsten automatiskt att skicka dina krypterade registreringsuppgifter till Vertex eller Vertex tjänsteleverantörers eller affärspartners servrar. Men Vertex eller Vertex tjänsteleverantörer eller affärspartners kommer inte att erhålla dina personuppgifter i samband med att de ger dig tillgång till avdelningen för hälso-och sjukvårdspersonal.

 

 

Lagring av uppgifter

Vi kommer att lagra dina uppgifter endast så länge det krävs för att uppfylla uppgifternas insamlingssyften, beroende på vilket syfte insamlingen har haft, vilken typ av uppgifter det rör sig om, vilka eventuella avtalsförhållanden som reglerar lagringen av uppgifterna samt våra rättsliga och lagstadgade skyldigheter. Vi kommer sedan att förstöra eller anonymisera dina uppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar personuppgifter

Vertex vidtar rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi upprätthåller mot förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, röjande eller användning av oavsiktlig, olaglig eller obehörig karaktär. Men vi kan inte garantera att de åtgärder vi vidtar säkerställer personuppgifternas säkerhet.

Länkar till webbplatser och tredjepartsinnehåll

Det kan hända att vi, för din bekvämlighet och information, tillhandahåller dig länkar till webbplatser och annat tredjepartsinnehåll som inte ägs eller drivs av Vertex. De webbplatser och tredjepartsinnehåll vi länkar till kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer. Vertex ansvarar inte för integritetsmetoder hos en enhet som vi inte äger eller kontrollerar.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Vertex förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. När vi uppdaterar detta Integritetsmeddelande kommer vi att meddela dig om de ändringar som enligt gällande rättsliga krav anses vara väsentliga genom att uppdatera detta Integritetsmeddelandes utfärdandedatum och tillhandahålla övriga meddelanden i enlighet med gällande lag. Det kan också hända att vi meddelar dig om ändringar i detta Integritetsmeddelande på andra sätt, såsom via e-post eller annan kontaktinformation som du har lämnat.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss gällande frågor, kommentarer eller klagomål om detta Integritetsmeddelande eller våra integritetsmetoder eller för att begära att få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter. Kom ihåg att tillhandahålla tillräckliga detaljer (inklusive din relation med oss) och all relevant dokumentation när du tar upp en förfrågan eller ett klagomål. Kontaktuppgifterna för vårt globala Privacy Office och vårt globala dataskyddsombud för samtliga av Vertex närstående företag utom Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH är:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Legal Department – Privacy Office
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210, USA
E-post: privacy@vrtx.com

Kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet för Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH är:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Tyskland)
E-post: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

VERTEX COOKIEPOLICY

Senaste uppdatering: 7 december 2018.

Samtycke

Genom att använda Vertex webbplats och andra webbplatser (inklusive mobiloptimerade webbplatser) som ägs eller kontrolleras av Vertex och som länkar till denna cookiepolicy (gemensamt betecknade ”Webbplatsen”), samtycker du till att kakor används i enlighet med denna cookiepolicy.

Vad är kakor?

Kakor är små datamängder som din webbläsare lagrar på din enhet på begäran av vissa webbplatser. Kakor skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbdomänen när du besöker den igen. De flesta webbsidor innehåller element från flera webbdomäner, så när du besöker webbplatsen kan det hända att din webbläsare erhåller kakor från flera källor.

Kakor är användbara eftersom de ger en webbplats möjligheten att känna igen en användares enhet. Kakor ger dig möjligheten att navigera mellan sidor på ett effektivt sätt, komma ihåg inställningar och generellt sett förbättra användarupplevelsen. De kan också användas för att skräddarsy annonser utifrån dina intressen genom att spåra ditt surfande mellan webbplatser.

Det finns två huvudsakliga typer av kakor som används, sessionkakor och persistenta kakor. Sessionkakor tas bort automatiskt när du stänger din webbläsare och persistenta kakor finns kvar på din enhet när webbläsaren stängs (för att exempelvis komma ihåg dina användarinställningar när du återvänder till webbplatsen). Varje kaka hör vanligtvis till en av flera kategorier.

Vilka typer av kakor använder Vertex?

Nedan beskriver vi de kategorier av kakor som Vertex och dess leverantörer använder.

Absolut nödvändiga kakor

Dessa kakor behövs för att du ska kunna navigera runt webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa kakor är det inte möjligt att erbjuda de tjänster som du begärt (såsom att kunna navigera mellan sidor).

Prestandakakor

Vi använder oss av analyskakor för att analysera hur besökare använder vår webbplats samt övervaka webbplatsprestanda, inklusive Google Analytics kakor. På så sätt kan vi erbjuda en högkvalitetsupplevelse genom att skräddarsy det vi erbjuder och snabbt lägga märke till och åtgärda eventuella problem. Det kan till exempel hända att vi använder prestandakakor för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära, vilken metod som är mest effektiv för att länka samman sidor samt för att avgöra varför vissa sidor får felmeddelanden. Det kan också hända att vi använder dessa kakor för att uppmärksamma dig om artiklar eller webbplatstjänster som vi tror kommer att vara av intresse för dig utifrån hur du använder webbplatsen. Du kan välja bort Google Analytics här.

Webbplatsfunktionskakor

Vi använder oss av kakor för att erbjuda dig vissa funktioner. Till exempel för att komma ihåg de val du gjort (såsom ditt användarnamn, språk eller den region som du befinner dig i) eller för att känna igen den plattform varifrån du kommer åt webbplatsen och för att tillhandahålla bättre och mer personliga funktioner. Dessa kakor används inte för att spåra ditt surfande på andra webbplatser.

Avaktivera kakor

Om du inte godkänner användningen av kakor som inte är absolut nödvändiga kan du avaktivera dem genom att följa instruktionerna som gäller för din webbläsare enligt anvisningarna på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Observera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar som de ska om kakor avaktiveras. Du kan också välja bort tredjepartskakor där sådana finns genom att följa länkarna som anges i denna Cookiepolicy.

Dessutom kan det hända att en del av våra tjänsteleverantörer, som genom vår webbplats placerar kakor för vår räkning, erbjuder möjligheten att välja bort kakor via Network Advertising Initiatives bortvalsverktyg, European Interactive Digital Advertising Alliances bortvalsverktyg eller Digital Advertising Alliances Consumer Choice Page.

Cookiepolicyn gäller inte för tredjepartswebbplatser

Vänligen observera att denna cookiepolicy inte gäller för tredjepartswebbplatser som kan vara länkade till denna webbplats och inte heller ansvarar vi för deras cookierutiner.

Ändringar i Cookiepolicyn

Det kan hända att vi uppdaterar denna Cookiepolicy och vi vill uppmuntra dig att ibland läsa igenom policyn så att du håller dig informerad om hur vi använder kakor.

VERTEX FÖRETAGSENHETER SOM OMFATTAS AV DETTA MEDDELANDE
 1. USA: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, beläget på 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210, USA

 2. Kanada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, beläget på 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, M5J 2N8, Kanada

 3. Australien: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd., beläget på 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australien

 4. Brasilien: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., beläget på Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasilien

 5. Schweiz: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, beläget på Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Schweiz

 6. Tjeckien: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., beläget på Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Prag 4, Tjeckien

 7. Italien: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, beläget på 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Rom, Italien

 8. Frankrike: Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, beläget på 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paris, Frankrike

 9. Tyskland: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, beläget på Sonnenstrasse 19, 80331, München, Tyskland

 10. Spanien: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., beläget på Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Spanien

 11. Nederländerna: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., beläget på Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem, Nederländerna

 12. Österrike: Vertex Pharmaceuticals GmbH, beläget på Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wien, Österrike

 13. Portugal: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., beläget på Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores, Portugal

 14. Sverige: Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, beläget på Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm, Sverige

 15. Irland: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, beläget på 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2, Irland

 16. Storbritannien: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, beläget på 2 Kingdom Street, 9th Floor, London W2 6BD, Storbritannien

 17. Danmark: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, en dansk filial till Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, beläget på Bredgade 6,1 Floor, 1260 Köpenhamn, Danmark

 18. Norge: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, en norsk filial till Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, beläget på P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norge

 19. Grekland: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (grekiskt aktiebolag), beläget på 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Grekland

 20. Polen: Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., beläget på Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warszawa, Polen